นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่าด้วยขณะนี้กำลังเข้าสู่หน้าฝน และในหลายภูมิภาคได้มีฝนตกและลมกรรโชกแรงในหลายพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ต้นไม้ล้มทับทาง ดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อระบบคมนาคมขนส่ง และการสัญจรของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น กรมทางหลวงจึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดประกอบด้วย สำนักงานทางหลวง ศูนย์สร้างทาง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน แขวงทางหลวงทั่วประเทศ ดำเนินการตามมาตรการ ดังนี้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

1. ตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของผิวทาง ต้องไม่มีหลุมบ่อ พร้อมสำรวจพื้นที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติ สะพาน ท่อระบบน้ำ ร่องน้ำในเขตทางให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานและดำเนินการขุดลอกร่องระบายบริเวณสองข้างทาง ทำความสะอาดอาคารระบายน้ำ กำจัดเศษขยะวัชพืชมิให้กีดขวางทางระบบน้ำ ตัดแต่งกิ่งไม้ และจัดเตรียมเครื่องจักร ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องสูบน้ำ สิ่งอำนวยความปลอดภัยป้ายจราจร หรือป้าย Knock Down หลักนำทาง     ไฟกระพริบ ฯลฯ ให้สามารถใช้งานได้ทันที เมื่อเกิดสถานการณ์พิบัติ

กรมทางหลวงเตรียมความพร้อมรองรับการเกิดอุทกภัย-ดินโคลนถล่ม

2. ในกรณีเมื่อเกิดภัยพิบัติให้หน่วยงานในพื้นที่เข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุดรวมถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้น3. เมื่อมีสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงหรือมีความจำเป็นเร่งด่วนให้ผู้บริหารในพื้นที่เข้าไปดำเนินแก้ไขปัญหาทันที และรายงานผู้บริหารในส่วนกลางจนกว่าเหตุการณ์จะยุติ4. เมื่อเกิดเหตุทางขาด/สะพานขาดหรือชำรุด ให้ขอความร่วมมือจากศูนย์สร้างทาง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน เพื่อขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและสะพานเบลี่ย์ให้เข้าดำเนินการโดยทันที5. ให้ทุกหน่วยงานติดตามเผ้าระวังสถานการณ์ การเตือนภัยของ กรมอุตุนิยมวิทยา และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อย่างใกล้ชิด

กรมทางหลวงเตรียมความพร้อมรองรับการเกิดอุทกภัย-ดินโคลนถล่ม

อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้ศูนย์สร้างทาง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน ดูแลทางเดินเท้าฟุตบาทปรับปรุงให้ปลอดภัยในช่วงหน้าฝน ไม่เปรอะเปื้อน โดยเฉพาะถนนที่ผ่านชุมชน โรงเรียน โรงพยาบาล ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม พร้อมทั้งจัดเตรียมเจ้าหน้าที่วัสดุและชิ้นส่วนสะพานเบลีย์ เครื่องจักร ยานพาหนะ เตรียมพร้อมสนับสนุนทุกหน่วยงานที่ในกรณีถนนหรือสะพานขาด ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุอีกด้วยสำหรับประชาชนที่ต้องการสอบถามสภาพเส้นทางการจราจรบนถนนทางหลวงในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัย ต้องการความช่วยเหลือ หรือพบเหตุบนทางหลวง เช่น ต้นไม้ล้ม ทางขาด สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 ตลอด 24 ชั่วโมง