เทสโก้ โลตัส ประกาศยกเลิกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากโฟมทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป พร้อมเพิ่มความเข้มข้นนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมด้วยโครงการแบบครบวงจรและมุ่งสู่การสร้างระบบปิดของบรรจุภัณฑ์ (closed loop packaging system) ใช้โอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน เปิดตัวหลายโครงการเพื่อลดขยะบรรจุภัณฑ์ประเภทใช้ครั้งเดียว (single-use packaging) และขยะพลาสติก พร้อมจับมือเอสซีจีขยายผล

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
 ประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัส สลิลลา สีหพันธุ์ กล่าวว่า "ในฐานะผู้ประกอบการค้าปลีกที่มีร้านค้ากว่า 2,000 สาขาทั่วประเทศ เทสโก้ โลตัส ตระหนักดีถึงบทบาทของเราในการช่วยบรรเทาปัญหาขยะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เทสโก้ โลตัส จะยกเลิกการใช้บรรจุภัณฑ์ใส่อาหารที่ทำจากโฟมทุกชนิดในทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป โดยเราได้เริ่มทยอยเปลี่ยนจากโฟมมาใช้วัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา และจะยกเลิกบรรจุภัณฑ์โฟมทุกรูปแบบได้ 100% ภายในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ นอกจากนี้ เทสโก้ โลตัส ยังคงเดินหน้าเปิดตัวโครงการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม อันเกิดจากบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายนที่จะถึงนี้ โดยมีนโยบายในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในวงกว้างอย่างยั่งยืน ด้วยการร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ และการดำเนินงานที่ครอบคลุมตลอดทั้งวงจร ตั้งแต่กระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การผลิต การบริโภค การนำกลับเข้าระบบ และกระบวนการรีไซเคิล"

กรรมการผู้จัดการ บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด ในเอสซีจี วิชาญ เจริญกิจสุพัฒน์ เสริมว่า "ตามที่เอสซีจี ได้นำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดมาปรับใช้ภายใต้แนวปฏิบัติ "SCG Circular way" บริษัทฯ จึงได้พัฒนาตั้งแต่การปรับกระบวนการผลิตเพื่อใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การสร้างนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม และการขยายแนวคิดดังกล่าวผ่านความร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรต่าง ๆ เช่นเดียวกับความร่วมมือในครั้งนี้ที่เทสโก้ โลตัส และเอสซีจี ประสานพลังในการส่งเสริมการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ตอบสนองฟังก์ชั่นการใช้งานของผู้บริโภคและตอบโจทย์ด้านสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน ได้แก่ การส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัย แบรนด์ "เฟสท์" (Fest) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดเก็บบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว นำมารีไซเคิลเป็นกระดาษใหม่ และยังได้นำไปผลิตเป็นถุงกระดาษของเทสโก้ โลตัส และ ชั้นวางสินค้า Green Corner ที่มีความแข็งแรงและสวยงาม สะดวกในการเคลื่อนย้าย และใช้งานในห้างเทสโก้ โลตัส อีกด้วย นับเป็นความร่วมมือระหว่างองค์กร ในการช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม โดยนำจุดแข็งในแต่ละธุรกิจมาประสาน ให้ผู้บริโภคสะดวกในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จนนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างสังคมที่น่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน"

"การสร้างความเปลี่ยนแปลงในวงกว้างและแก้ไขปัญหาขยะได้อย่างยั่งยืนจำเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เทสโก้ โลตัส ขอเสนอให้ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ รวมถึงภาคประชาชน ร่วมมือกันอย่างจริงจังในการบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวทิ้งตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ ผ่านการออกแบบ ผลิต บริโภค จัดเก็บ และรีไซเคิลอย่างถูกวิธี เทสโก้ โลตัส จะยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินการนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมภายในธุรกิจของเราเอง และช่วยให้ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้บรรจุภัณฑ์ได้ง่ายขึ้นในอนาคต" นางสาวสลิลลากล่าวสรุป