คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ งัดกฎหมายให้โรงพยาบาลปรับราคายาและเวชภัณฑ์ต้องแจ้งให้กระทรวงพาณิชย์รับทราบก่อน 15 วัน พร้อมให้ส่งข้อมูลซื้อขายยาและเวชภัณฑ์ครอบคลุม 3,892 รายการ ภายใน 45 วัน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

อธิบดีกรมการค้าภายใน วิชัย โภขนกิจ ระบุ คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ หรือ กกร. ได้ลงนามในประกาศเรื่องการแจ้งราคา การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขเกี่ยวกับการจำหน่ายยารักษาโรค เวชภัณฑ์ ค่าบริการรักษาพยาบาล และบริการอื่นของสถานพยาบาล มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. 2562 ซึ่งกำหนดให้โรงพยาบาลที่มีการเปลี่ยนแปลงราคายาต้องแจ้งให้กรมรับทราบก่อนปรับราคาภายใน 15 วัน หากไม่แจ้งจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละ 2,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่ฝ่าฝืน รวมทั้งให้โรงพยาบาลเอกชน ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้จำหน่าย ต้องแจ้งราคาซื้อขายยาและเวชภัณฑ์ ครอบคลุม 3,892 รายการ ภายใน 45 วัน หากไม่แจ้งจะมีโทษเช่นกัน