ปปง.จะนำทรัพย์สินที่เก็บรักษาไว้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ออกให้เช่าจำนวน 1 รายการ เป็นห้องชุด 325 ห้อง ในโครงการคอนโดมิเนียม My Story ลาดพร้าว 71 เลขที่ 388 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

สำนักงาน ปปง.มีความประสงค์จะนำทรัพย์สินที่เก็บรักษาไว้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ.2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ ออกให้เช่า จำนวน 1 รายการ (ห้องชุด 325 ห้อง ในโครงการคอนโดมิเนียม My Storyลาดพร้าว 71 เลขที่ 388 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ)

ผู้ที่ประสงค์จะเช่าทรัพย์สินดังกล่าว สามารถแสดงความประสงค์ขอเช่าทรัพย์สิน โดยกรอกข้อมูลตามแบบคำขอเช่าทรัพย์สิน (สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.amlo.go.th) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานหลักฐานที่แสดงถึงความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารกิจการโครงการอาคารชุด (ถ้ามี) และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง มายื่นด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่สำนักงาน ปปง. เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ตั้งแต่วันนี้ 17 มิถุนายน 2562

ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์ขอเช่าทรัพย์สินสามารถตรวจดูสภาพทรัพย์สินได้ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 12.00 น.ณ ที่ตั้งของห้องชุดในโครงการคอนโดมิเนียม My tory ลาดพร้าว 71 เลขที่ 388 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯหรือทางเว็บไซต์ www.amlo.go.th ทั้งนี้สามารถตรวจสอบข้อมูลหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด