กระทรวงอุตสาหกรรม ผนึกกำลังความร่วมมือเหล่าพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนเปิดตัวงาน Thailand Industry Expo 2019 ครั้งที่ 6 ภายใต้แนวคิด Synergy for Success สานพลัง ร่วมใจ วิวัฒน์อุตสาหกรรมสู่อนาคต เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนมุมมองการนำเสนอจากฐานการขับเคลื่อนโดยภาครัฐสู่ความร่วมมือในการสรรค์สร้างโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ๆ ให้ภาพรวมของอุตสาหกรรมไทยก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้เดินหน้าจัดงาน Thailand Industry Expo ขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ซึ่งในแต่ละปีได้จัดงานภายใต้แนวคิดที่แตกต่างกันเพื่อสื่อถึงการปรับเปลี่ยนและก้าวหน้าของภาคอุตสาหกรรมไทย 

กระทรวงอุตฯ ผนึกกำลังภาครัฐและเอกชน เปิดตัวงาน Thailand Industry Expo 2019 ครั้งที่ 6


ในปีนี้ได้จัดงาน Thailand Industry Expo 2019 ขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ภายใต้แนวคิด Synergy for Success สานพลัง ร่วมใจ วิวัฒน์อุตสาหกรรมสู่อนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนมุมมองการนำเสนอจากฐานการขับเคลื่อนโดยภาครัฐสู่ความร่วมมือในการสรรสร้างโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ๆ ให้ภาพรวมของอุตสาหกรรมไทย ตั้งแต่นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการ และการสร้างความร่วมมือในมิติต่างๆ จากทุกภาคส่วน 

กระทรวงอุตฯ ผนึกกำลังภาครัฐและเอกชน เปิดตัวงาน Thailand Industry Expo 2019 ครั้งที่ 6

เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ พัฒนาศักยภาพในการผลิต และการทำการตลาดของผู้ประกอบการไทย รวมทั้งการให้ข้อมูล สร้างความเข้าใจ ให้รู้เท่าทัน สามารถใช้ประโยชน์จาก Open Innovation และเสริมศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลกด้วยนวัตกรรมและดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

กระทรวงอุตฯ ผนึกกำลังภาครัฐและเอกชน เปิดตัวงาน Thailand Industry Expo 2019 ครั้งที่ 6


นอกจากนี้ภายในงานยังเป็นเวทีสำหรับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนต่างๆ มาร่วมกันแสดงถึงการยกระดับศักยภาพภาคอุตสาหกรรมไทยยุค 4.0 อาทิ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จํากัด, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน), บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด, บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากัด (มหาชน) และค่ายรถยนต์ชั้นนำต่างๆ ที่มาร่วมกันแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลง ความก้าวหน้า เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ ของภาคอุตสาหกรรมไทยในยุค 4.0 


และยังมีสถาบันการเงินต่างๆ มาร่วมให้บริการภายในงานครั้งนี้ อาทิ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน), ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
โดยที่ผ่านมาหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนต่างๆ ได้ให้การสนับสนุนการจัดงาน Thailand Industry Expo ของกระทรวงอุตสาหกรรมตลอดมาอย่างต่อเนื่อง 

กระทรวงอุตฯ ผนึกกำลังภาครัฐและเอกชน เปิดตัวงาน Thailand Industry Expo 2019 ครั้งที่ 6


ด้านนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรม โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้กำหนดจัดงาน Thailand Industry Expo 2019 ระหว่างวันที่ 17 21 กรกฎาคมนี้ ณ ชาเลนเจอร์ อาคาร 2-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
ภายในงานได้มีการพัฒนารูปแบบการจัดงานให้มีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมภาคการผลิตและภาคบริการให้มีความเข้มข้นมากขึ้น ซึ่งภายในงานจะจัดให้มีนิทรรศการที่รวบรวมโครงการต่าง ๆ ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมถึงการแสดงนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และจำหน่ายสินค้า จากหน่วยงานและผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ โดยได้มีการแบ่งพื้นที่นิทรรศการหลัก ๆ ได้แก่

1) นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โดยได้จัดแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจอันเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

2) นิทรรศการ TI Pavilion : Synergy for Success เพื่อต่อยอดจากปีที่แล้วที่ประเทศไทยได้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 โดยได้จัดแสดงเนื้อหาตัวอย่างโครงการที่ประสบความสำเร็จในกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve และ New S-Curve จากความร่วมมือของหลายภาคส่วนตามนโยบายที่จะยกระดับอุตสาหกรรมไทย ด้วยระบบนวัตกรรมและดิจิทัล เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการต่างๆได้เรียนรู้แนวทางความรู้มือที่เกิดขึ้นระหว่างกระทรวงและผู้ประกอบการ โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการยกระดับธุรกิจของตนเองให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างเป็นรูปธรรม และรวดเร็ว อาทิ โครงการ Reskill, โครงการ Factory 4.0, โครงการรถบัสแพลตฟอร์มไฟฟ้าโชคนำชัย, โครงการด้านการแพทย์ครบวงจร และยานยนต์แห่งอนาคต

3) นิทรรศการ ITC Showcase เป็นการจัดแสดงพื้นที่จำลองของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 (Industry Transformation Center 4.0: ITC 4.0) ปัจจุบันมีทั้งหมด 105 แห่ง ซึ่งในศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0  ของแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันออกไป ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการการให้บริการของศูนย์ทั่วประเทศ ทั้งระดับภูมิภาค จังหวัด และบริการเฉพาะทาง รวมทั้งความร่วมมือจากหน่วยงานเครือข่ายต่างๆ

4) นิทรรศการ CIV Pavilion (Creative Industry Village) เป็นการจัดแสดงหมู่บ้านร้อยเรื่องเล่าวิถีชุมชน เพื่อสื่อให้เห็นถึงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ หรือ หมู่บ้าน CIV แบบบูรณาการ โดยจะนำเสนอ Showcase หมู่บ้าน CIV จาก 4 ภูมิภาค ที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาจากภาครัฐ รวมทั้งการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากหมู่บ้านต่าง ๆ ที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัว สะท้อนถึงภูมิปัญญา วัฒนธรรมของชุมชนนั้น ๆ

5) นิทรรศการ International Collaboration เนื่องจากปีนี้ประเทศไทยได้รับบทบาท เป็นประธานอาเซียน ดังนั้นทางกระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้จัดสรรพื้นที่โซนนี้ เพื่อแสดงถึงความร่วมมือกับประเทศในกลุ่มอาเซียนและนานาประเทศ เพื่อยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยในระดับประเทศ และสร้างความแข็งแกร่ง ทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการในโลกยุค 4.0

6) Thai Entrepreneur Market เป็นเวทีสำหรับผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์นวัตกรรม สร้างสรรค์ และมีดีไซน์รูปแบบใหม่ที่น่าสนใจมาจำหน่ายและจัดแสดงมากมายในพื้นที่ส่วนนี้

7) นิทรรศการ Digital Transformation Pavilion การเปลี่ยนแปลงแนวความคิดและนำเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจ ตั้งแต่การวางรากฐาน เป้าหมาย ไปจนถึงการดำเนินธุรกิจและส่งต่อคุณค่าให้แก่ผู้บริโภค โดยภายในพื้นที่จะถูกจัดแบ่งออกเป็น  4  โซน ประกอบด้วย 
1.  โซนองค์ความรู้เกี่ยวกับ Digital Transformation 
2. โซนให้คำปรึกษาแนะนำ (Consulting) 
3.โซนอบรมและสัมมนาในหัวข้อเกี่ยวกับระบบดิจิทัลต่าง ๆ  
และ 4. โซน Technology Show Case (ระบบดิจิทัลเพื่ออุตสาหกรรม) ที่จะแสดงผลงานด้านดิจิทัลที่ประสบความสำเร็จของกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมกับเหล่าพันธมิตร บริษัทที่ประสบความสำเร็จ ที่มีเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ ได้รับรางวัลเด่นๆ มากมายมาจัดแสดง

8) โซนการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการรายใหญ่ระดับ Big Brother ทั้ง SMEs และ OTOP จากทั่วประเทศ พร้อมด้วยรายย่อย รวมทั้งผู้ประกอบการรุ่นใหม่มากมายกว่า 300 ราย

กระทรวงอุตฯ ผนึกกำลังภาครัฐและเอกชน เปิดตัวงาน Thailand Industry Expo 2019 ครั้งที่ 6


สำหรับกลุ่มเป้าหมายหลักของการจัดงานครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการทำธุรกิจ ตั้งแต่การหาแรงบันดาลใจ หาแหล่งเงินทุน หาความรู้ และการสร้างเครือข่ายภายในงาน นอกจากนี้งานนี้ยังเป็นประโยชน์และมีความน่าสนใจสำหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจ ผู้ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงประชาชนทั่วไป เพราะงานนี้น่าจะตอบโจทย์ครบสำหรับทุกคน นายกอบชัย กล่าวทิ้งท้าย

กระทรวงอุตฯ ผนึกกำลังภาครัฐและเอกชน เปิดตัวงาน Thailand Industry Expo 2019 ครั้งที่ 6