svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เจาะประเด็นร้อน

นศ.พระปกเกล้านำ 3 กรณีศึกษา ถกเวทีสาธารณะงานอยู่ในฟุจภาพระบบใหม่ วีดีโอไอดี - 1604

29 พฤษภาคม 2562

คณะนักศึกษารุ่นที่ 9 สถาบันพระปกเกล้า เตรียมนำเสนอผลงานวิชาการเวทีสาธารณะ "รักษ์โลก : คุณภาพชีวิต บนวิกฤตสิ่งแวดล้อม" นำเสนอผลการศึกษาใน 3 กรณีศึกษา ที่ห้องสัตตมราชาธิราช ชั้น 5 สถาบันพระปกเกล้า แจ้งวัฒนะ ได้มีการแถลงข่าว โครงการนำเสนองานวิชาการ สู่เวทีสาธารณะ ในหัวข้อรักษ์โลก คุณภาพชีวิต บนวิกฤติสิ่งแวดล้อม ของคณะนักศึกษาหลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 9 สถาบันพระปกเกล้า

 ทั้งนี้คณะนักศึกษารุ่นที่ 9 จะจัดงานนำเสนอผลงานวิชาการสู่เวทีสาธารณะ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนผลการศึกษา ประเด็นความขัดแย้ง อันเกิดจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปสู่สังคมสันติสุข และการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยแบ่งการศึกษา ออกเป็น 3 กรณี 1 . การจัดการความขัดแย้งขยะอิเลกทรอนิกส์ในชุมชน กรณีศึกษา ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 2 การจัดการความขัดแย้ง เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข กรณีศึกษา การรุกล้ำลำน้ำของชุมชนริมคลอง กรุงเทพมหานคร และ 3 แนวทางการแก้ไขปัญหา การทำประมงในเขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตา จังหวัด โดยการนำเสนอผลงานสู่เวทีสาธารณะ จะมีขึ้นในวันพฤหัสที่6 มิถุนายน ระหว่างเที่ยงไปจนถึง 5 โมงเย็น ที่ห้องออดิทอเรียม ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ภายในศูนย์ราชการและคอนเว็นชั่น่เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยทางคณะผู้จัด หวังให้เวทีวิชาการที่จะมีขึ้น นำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน