ปัญหาการยื่นเอกสารประมูลของกลุ่มกิจการค้าร่วมบริษัทธนโฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร หรือกลุ่มซีพี ในโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก หรือ Eastern Airport City วงเงิน 2.9 แสนล้านบาท มีความคืบหน้าไปอีกขั้น หลังจากศาลปกครองกลางมีคำสั่งยกคำขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ซึ่งมีผู้บัญชาการทหารเรือ พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ เป็นประธาน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
คำสั่งศาลปกครองกลาง ระบุว่ากลุ่มซีพีกับผู้ยื่นข้อเสนออีก 2 ราย ได้ไปยังสถานที่รับซองข้อเสนอในวันที่ 21 มีนาคม2562 และลงทะเบียนก่อนเวลา 15.00 น.ซึ่งการลงทะเบียนดังกล่าวเป็นการแจ้งในเบื้องต้นว่าประสงค์จะยื่นข้อเสนอเท่านั้นโดยการรับข้อเสนอจะครบถ้วนตามขั้นตอนต่อเมื่อได้ส่งมอบซองข้อเสนอและกล่องเอกสารให้เจ้าหน้าที่ก่อนเวลา15.00 น.

 


คณะกรรมการคัดเลือกฯชี้แจงในชั้นไต่สวนว่ากลุ่มซีพียื่นเอกสารกล่องที่ 6 คือข้อเสนอทางเทคนิคและแผนธุรกิจ และกล่องที่ 9คือข้อเสนอด้านราคา เกินเวลาปิดรับซองโดยมีหลักฐานเป็นภาพถ่ายบุคคลยกกล่องเอกสารไปถึงจุดลงทะเบียนในเวลา 15.09 น.ขณะที่กลุ่มซีพีชี้แจงว่าเอกสารทั้ง 2 กล่องไปถึงกองบัญชาการกองทัพเรือเวลา 15.08น. สาเหตุที่ล่าช้าเพราะในวันดังกล่าวการจราจรติดขัดมาก

 


ขณะที่ เอกสารการคัดเลือกเอกชนกำหนดห้ามคณะกรรมการฯรับซองเอกสารข้อเสนอที่ยื่นภายหลังกำหนดเวลาการที่คณะกรรมการคัดเลือกฯมีมติไม่รับซองข้อเสนอดังกล่าวจึงฟังไม่ได้ว่าเป็นคำสั่งที่น่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 


ส่วนการที่กลุ่มซีพีระบุว่าคณะกรรมการคัดเลือกฯไม่ได้ถือเอากำหนดเวลายื่นและรับซองข้อเสนอเป็นสาระสำคัญและได้ขยายเวลาการรับซองข้อเสนอโดยปริยายนั้นประเด็นนี้เป็นข้อโต้แย้งที่ศาลจะต้องพิเคราะห์ข้อเท็จจริงเพื่อวินิจฉัยในเนื้อหาคดีต่อไปเมื่อในชั้นนี้ยังรับฟังไม่ได้ว่าคำสั่งพิพาทน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ไม่จำเป็นต้องพิจารณาเงื่อนไขแห่งการมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษาประการอื่นอีกต่อไปจึงให้ทุเลาการมีผลของคำสั่งไม่รับซองข้อเสนอบางส่วนของกลุ่มซีพี  

 


ที่ผ่านมา กลุ่มซีพียื่นฟ้องคณะกรรมการคัดเลือกฯโดยระบุว่ากระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีมีมติไม่รับซองข้อเสนอของกลุ่มซีพีซึ่งประกอบด้วยข้อเสนอทางเทคนิคและแผนธุรกิจ และข้อเสนอด้านราคาโดยให้เหตุผลว่ากลุ่มซีพียื่นข้อเสนอเกินกำหนดเวลาซึ่งมติดังกล่าวทำให้กลุ่มซีพีได้รับความเสียหาย และขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนมติที่ไม่รับวองข้อเสนอพร้อมมีคำขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนคำพิพากษาโดยให้ศาลมีคำสั่งให้คณะกรรมการคัดเลือกฯรับซองข้อเสนอไว้พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป