วันที่ 18 กุมภาพันธ์ นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวถึงการคืนสิทธิผู้ประกันตนมาตรา 39 ว่า สปส.มีนโยบายช่วยผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่สิ้นสภาพกลับเข้าสู่ระบบประกันสังคมเพื่อรับความคุ้มครองเช่นเดิมอีกครั้ง

โดยได้ติดตามผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพกลับเป็นผู้ประกันตน ทั้งนี้ได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังกลุ่มผู้มีสิทธิ จำนวน 777,228 คน และจากผลการติดตามมีผู้ประกันตนติดต่อกลับสู่ระบบประกันสังคมแล้ว ขณะนี้จำนวน 363,000 คน คงเหลือผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่สิ้นสภาพอีกจำนวนหนึ่ง จึงขอให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่จะคืนสภาพ รีบดำเนินการติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่งที่สะดวก หรือทางไปรษณีย์ (แนบแบบ สปส. 1-20/1) หรือทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 เมษายน 2562
ทั้งนี้ ผู้ประกันตนจะต้องชำระเงินสมทบเดือนละ 432 บาท ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้กลับเป็นผู้ประกันตน หากผู้ประกันตนประสงค์ชำระเงินสมทบโดยวิธีหักผ่านบัญชีธนาคารให้แนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ที่มีชื่อและเลขที่บัญชีมาติดต่อได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่งทั่วประเทศ

โอกาสสุดท้าย!!!ผู้ประกันตน ม.39 สปส.คืนสิทธิให้ถึง 19 เม.ย.62


นายอนันต์ชัย กล่าวและว่า ปัจจุบันตัวเลขผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่อยู่ในระบบประกันสังคม จำนวน 1,573,453 คน สปส.ขอย้ำให้ผู้ประกันตนปกป้องสิทธิของตนเอง โดยให้ความสำคัญในการตรวจสอบการนำส่งเงินสมทบด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ และควรนำส่งเงินสมทบอย่างต่อเนื่อง หากผู้ประกันตนขาดส่งเงินสมทบ 3 เดือนติดต่อกัน หรือภายในระยะเวลา 12 เดือน ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่ครบ 9 เดือน จะสิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนทันที
ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ ที่สะดวก หรือ โทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th

โอกาสสุดท้าย!!!ผู้ประกันตน ม.39 สปส.คืนสิทธิให้ถึง 19 เม.ย.62