ธนาคารกสิกรไทยออกประกาศให้พนักงานสตรีมีครรภ์ หรือผู้มีโรคประจำตัว หรือต้องดูแลบุตรที่สถานศึกษาประกาศหยุดเรียน ให้ทำงานที่บ้านได้ถึง 5 กุมภาพันธ์ เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากภาวะฝุ่นในอากาศสูง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย บัณฑูร ล่ำซำ ออกประกาศของธนาคารถึง แนวทางการดูแลพนักงานในภาวะฝุ่น PM2.5 ในอากาศสูง

ประกาศฯ ระบุ ตามที่ได้เกิดภาวะฝุ่น(PM2.5)ในอากาศสูง และเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพนั้น ธนาคารมีความห่วงใยต่อสุขภาพของพนักงาน จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากภาวะฝุ่นในอากาศสูง ดังกล่าว ดังนี้

พนักงานที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ หรือมีโรคประจำตัวที่จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงภาวะฝุ่น หรือจำเป็นต้องดูแลบุตรที่ไม่สามารถไปเรียนตามปกติได้อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการประกาศหยุดเรียนของสถานศึกษา สามารถแจ้งความประสงค์ต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อขออนุญาตปฏิบัติงานที่บ้าน หรือที่พักอาศัยระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2562-วันที่5กุมภาพันธ์ 2562


"กสิกร" ให้พนักงานบางส่วนทำงานที่บ้านบรรเทาปัญหาฝุ่น