กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ชี้แจงสาเหตุและเร่งให้ความช่วยเหลือกรณีนักศึกษาผู้กู้ยืมของมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษว่าไม่ได้รับเงินกู้ยืม พร้อมยืนยันอนุมัติเงินกู้ยืมแน่นอน หากสถานศึกษาและนักศึกษาดำเนินการตามระเบียบและขั้นตอนการกู้ยืมที่กองทุนกำหนด

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดเผยว่า "จากกรณีที่นักศึกษาผู้กู้ยืมรายใหม่ชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาได้ยื่นขอกู้ยืมปีการศึกษา 2561 แต่ยังไม่ได้รับเงินกู้ยืมนั้น ผู้บริหารของกองทุนได้มีการลงพื้นที่เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ยุติธรรมจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด โดยมีผู้แทนจากสถานศึกษาและตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมในที่ประชุมด้วย เพื่อรับฟังปัญหา ชี้แจงทำความเข้าใจและแนวทางการให้ความช่วยเหลือเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรม ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ กองทุนขอชี้แจงว่า สาเหตุดังกล่าวเกิดจากการที่สถานศึกษายังมีข้อติดขัดในการดำเนินการตามเงื่อนไขของระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่สถานศึกษาจะเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน พ.ศ.2560 ซึ่งปัจจุบันนักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปีทุกรายได้รับเงินกู้ยืมไปแล้ว ส่วนผู้กู้ยืมรายใหม่ในปีการศึกษา 2561 ยังไม่สามารถดำเนินการให้กู้ยืมได้ และจากการที่กองทุนได้รวบรวมเอกสารการยื่นขอกู้ยืมของนักศึกษากลุ่มดังกล่าวมาตรวจสอบแล้วพบว่า เอกสารทั้งหมดยังไม่ถูกต้องครบถ้วน เช่น ไม่มีการลงลายมือชื่อของผู้ขอกู้ยืม เป็นต้น หลังจากนี้กองทุนจะนำเสนอแนวทางการแก้ไขต่อคณะอนุกรรมการกำกับและประเมินสถานศึกษาที่เข้าร่วมการดำเนินงานกองทุน และคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาเรื่องดังกล่าวภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ทั้งนี้ กองทุนไม่ได้นิ่งนอนใจและเข้าใจถึงความเดือดร้อนของนักศึกษาผู้กู้ยืมทุกคน แต่การดำเนินงานของสถานศึกษาต้องเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพราะกองทุนมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบเงิน ทุนหมุนเวียนที่มาจากภาษีของประชาชน เพื่อให้การกู้ยืมเป็นไปตามวัตถุประสงค์เกิดประโยชน์สูงสุด และไม่ให้เกิดความเสียหายในระยะยาวต่อไป" ผู้จัดการ กยศ. กล่าวในที่สุด

กยศ. ชี้แจงกรณีนักศึกษาร้องเรียนไม่ได้รับเงินกู้ยืม