"ส.ป.ก." ขีดเส้นผู้ครอบครองที่ดินแปลงฟลอร่าพาร์ค ออกจากที่ดินภายใน 30 วัน หลังคปจ.มีมติยกเลิกคำร้องขอเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินแปลงที่ค้างการพิจารณาตั้งแต่ปี 54

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline


เมื่อวันที่ 30 ม.ค.62 นายสุรชัย ยุทธชนะ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมากล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (คปจ.) ที่มีนายวิเชษฐ์ จันทรโรทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ได้พิจารณาวาระเกี่ยวกับสวนฟลอร่าพาร์ค จำกัด ของบริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ปที่ขอใช้ประโยชน์ในที่ดิน 103 ไร่ ในอำเภอวังน้ำเขียว ต่อจากที่สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยได้ขอจัดงานแสดงไม้ดอกไม้ประดับในปี 2553 โดยในปี 2554 ผู้ครอบครองได้ขอเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่อง 3 ปี แต่คปจ. นครราชสีมา ให้กลับไปทำรายละเอียดแผนการใช้ประโยชน์ให้ชัดเจน ซึ่งผู้ครอบครองไม่ได้ยื่นเสนอมาให้พิจารณาอีก ดังนั้นวันนี้คปจ. จึงมีมติให้ยกคำร้องของบริษัทที่ขอใช้ที่ดินแปลงดังกล่าว ขั้นตอนจากนี้จะทำหนังสือถึงบริษัท ให้ทราบมติภายใน 15 วันและให้ออกจากที่ดินภายใน 30 วัน

ขีดเส้น! ผู้ครอบครองฟลอร่าพาร์ค ออกจากที่ดินภายใน 30 วัน


"หลังจากนี้ผู้ครอบครองได้รับหนังสือแล้ว ผู้ประกอบการฟลอร่าพาร์คไม่สามารถเปิดดำเนินกิจการได้และต้องออกจากพื้นที่ภายใน 30 วัน ซึ่งตามกฎหมายผู้ครอบครองมีสิทธิในอุทธรณ์ได้ หรือขอสั่งให้ศาลคุ้มครองชั่วคราวได้ ขึ้นกับการพิจารณาของศาลว่า จะมีความเห็นอย่างไร แต่จะสรุปเรื่องทั้งหมดให้ทางเลขาธิการปฏิรูปที่ดินรับทราบมติดังกล่าว" นายสุรชัยกล่าว
นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการส.ป.ก. กล่าวว่า กำลังรอปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมาส่งมติการพิจารณาของคปจ. จังหวัดมาให้ ทั้งนี้หากคปจ. มีมติยกเลิกคำร้องขอใช้ประโยชน์ในที่ดินแปลงดังกล่าว ผู้ครอบครองซึ่งประกอบกิจการฟลอร่าพาร์คต้องออกจากที่ดินภายใน 30 วัน โดยจะรายงานถึงนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ทราบ แล้วดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายต่อไป