"พรรคชาติพัฒนา" ตอกย้ำ-จัดเต็ม นโยบาย 9 สมาร์ท สร้างสมดุล กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล พร้อมเสนอแนวทางแก้ปัญหาฝุ่น ทั้งมาตรการระยะสั้น และ มาตรการระยะยาว

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
สำนักงานใหญ่พรรคชาติพัฒนา วันนี้ (30 ม.ค.) เวลา 14.00 น.  นางสาวเยาวภา บุรพลชัย โฆษกพรรคชาติพัฒนา กล่าวถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมว่า ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมสำคัญของกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล คือเรื่องฝุ่นละอองสูงมาก จนกระทั่งโรงเรียนมีการประกาศหยุดเรียนเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพของเด็กนักเรียน และลดปัญหาเรื่องของฝุ่นที่เกิดจากไอเสียของรถที่เกิดจากการจราจรติดขัดของกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 28 มกราคม พรรคชาติพัฒนา ได้เสนอแนวนโยบายของพรรคเพื่อคนกรุงเทพมหานคร  "Bangkok No Problem" ด้วยนโยบาย 9 Smart  เพื่อสร้างให้ กรุงเทพฯ เกิดความสมดุลของเมืองหลวง โดยเฉพาะเรื่องของสภาพอากาศที่มีปัญหา เรานำเสนอ Smart Clean Air มหานครสีขาว ซึ่งมีแนวนโยบายแก้ปัญหาฝุ่น โดยแบ่งเป็นมาตรการ ระยะสั้น และ ระยะยาว ดังนี้

1. มาตรการระยะสั้น


1.1 เพิ่มจำนวนเครื่องตรวจจับฝุ่นละออง 20 สถานี รถตรวจวัด 10 คัน และเสาตรวจวัด 100 จุด พร้อมเพิ่มระบบเตือนภัยล่วงหน้า หรือ Early Warning System เพื่อแจ้งเตือน ประชาชนผ่านทางออนไลน์หรือโทรศัพท์มือถือ แบบ Real-time เพื่อจัดการกับฝุ่นละออง และมลพิษในด้านละอองฟุ้งในอากาศโดยเฉพาะ

1.2 ลดปริมาณความร้อนและลดฝุ่นควัน พร้อมทั้งปรับปรุงคุณภาพอากาศ เพื่อให้ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของฝุ่นละอองไม่เกิน 2.5 ไมครอน ลดลงร้อยละ 10 โดยการใช้เทคโนโลยีละอองเย็น Fog Cannon หรือ Cooling Mist จานวน 1,500 ชุด

2. มาตรการระยะยาว

2.1 ส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อลดการปล่อยมลพิษในอากาศด้วยมาตรการทางภาษี ในการส่งเสริมการใช้และการผลิตรถไฟฟ้าในราคาที่เหมาะสม

2.2 เร่งรัดการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชน เช่น โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า และเส้นทาง คมนาคมต่างๆ

2.3 เพิ่มความเข้มงวดของการบังคับใช้กฎหมายในการตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ที่มี ค่าควันดำเกินมาตรฐานกำหนด

2.4 แก้ปัญหาจราจรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และระบบปัญญาประดิษฐ์

2.5 เพิ่มมาตรการป้องกันและควบคุมปัญหาฝุ่นละอองจากการก่อสร้างต่างๆ

2.6 เพิ่มมาตรการในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองสำหรับโครงการที่ต้องจัดทำรายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยการเพิ่มมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบ

2.7 ปรับปรุงผังเมืองกรุงเทพมหานครและวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ให้ชัดเจน โดยเหมาะสมกับสภาพและศักยภาพของพื้นที่ สอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2.8 บังคับใช้มาตรฐานน้ำมันยูโร 5 เพื่อช่วยยกระดับมาตรฐานการควบคุมมลพิษจากรถยนต์

2.9 ส่งเสริมการลงทุนด้านพลังงานทดแทน เช่น พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำขึ้นน้ำลง พลังงานคลื่น พลังงานความร้อนใต้พิภพ และ เชื้อเพลิงชีวภาพ ทดแทนพลังงานจากฟอสซิล เช่น ถ่านหิน , ปิโตรเลียม และ แก๊สธรรมชาติ

2.10 รณรงค์ยกเลิกและลดการใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดปัญหาฝุ่นหรือผงพลาสติก

อย่างไรก็ตาม แนวทางที่พรรคชาติพัฒนานำเสนอเพื่อเป็นการแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วน และ เป็นแนวนโยบายของพรรคชาติพัฒนาต่อไป

  

"พรรคชาติพัฒนา" จัดเต็มนโยบาย 9 สมาร์ท "Bangkok No Problem"