ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 45 และ มาตรา 57 กำหนดว่าในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ ผู้สมัครต้องแสดงหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกันสามปี นับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
นายปิ่นสายสุรัสวดี รักษาการที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ในฐานะโฆษกกรมสรรพากรเปิดเผยว่า สำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและ      แบบบัญชีรายชื่อที่ประสงค์จะขอคัดสำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา(ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91) ย้อนหลัง 3 ปีนับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้ง (ปีภาษี 2559ปีภาษี 2560 และปีภาษี 2561) เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง สามารถยื่นคำร้องขอคัดสำเนาแบบฯภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 ของตนเองจากกรมสรรพากรได้ในฐานะเจ้าของข้อมูลข่าวสารโดยให้ติดต่อขอรับบริการ  ดังนี้

กรณีผู้ที่ยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91  ทางระบบอินเทอร์เน็ตให้ติดต่อที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตามภูมิลำเนาที่แจ้งไว้บนหน้าแบบแสดงรายการภาษี หรือที่ กองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 27 กรมสรรพากร โทร.0-2272-9205

กรณี ผู้ที่ยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90หรือ ภ.ง.ด.91  ด้วยแบบกระดาษ ให้ติดต่อที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตามภูมิลำเนาที่แจ้งไว้บนหน้าแบบแสดงรายการภาษี หรือที่ สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 20 กรมสรรพากร  โทร. 0-2272-8589

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ และ  ศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร.1161