ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชโองการ ประกาศ เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า "ม.ร.ว.ภวรี สุชีวะ" ธิดา ม.จ.ภีศเดช รัชนี เหตุใช้พื้นที่โครงการหลวงแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและครอบครัว

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชโองการ ประกาศ เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน ชั้นตติยจุลจอมเกล้าและจตุตถจุลจอมเกล้า

เนื่องจากหม่อมราชวงศ์ภวรี สุชีวะ มีพฤติการณ์การใช้พื้นที่โครงการหลวง สถานีเกษตรหลวงอ่างขางและพื้นที่อื่นในการประกอบธุรกิจเพื่อแสวงผลประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัว ซึ่งขัดต่อวัตถุประสงค์ของมูลนิธิโครงการหลวง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน ชั้นตติยจุลจอมเกล้าและจตุตถจุลจอมเกล้า ของหม่อมราชวงศ์ภวรี สุชีวะ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2561 ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2561 เป็นปีที่ 3 ในรัชกาลปัจจุบัน

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ม.ร.ว.ภวรี สุชีวะ เป็นธิดาใน ม.จ.ภีศเดช รัชนี องค์ประธานมูลนิธิโครงการหลวง