18 พฤศจิกายน 2561 ผลสำรวจเผยปชช.ส่วนใหญ่ 47% ชี้สุขเท่าเดิม ช่วง4 ปี 6 เดือน คสช. เผยมีความสุขมากที่สุดเพราะบ้านเมืองสงบเรียบร้อยไม่มีความวุ่นวายทางการเมือง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "4 ปี 6 เดือน คสช. กับการคืนความสุขให้คนในชาติ" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 12 13 พฤศจิกายน 2561 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,250 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินและความสุขของคนในชาติ หลังจากครบรอบ 4 ปี 6 เดือน ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่าง  ด้วยความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ "นิด้าโพล" ด้วยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random  Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตามภูมิภาค จากนั้นในแต่ละภูมิภาคสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ ร้อยละ 95.0    


จากการสำรวจเมื่อถามถึงระดับความสุขของประชาชนในโอกาสครบรอบ 4 ปี 6 เดือน ของ คสช. ในการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อคืนความสุขให้คนในชาติ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 47.68 ระบุว่า มีความสุขเท่าเดิม เพราะ ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ชีวิตความเป็นอยู่ยังคงเหมือนเดิม การบริหารงานไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิม เศรษฐกิจและค่าครองชีพยังสูงเช่นเดิม รองลงมา ร้อยละ 30.64 ระบุว่า มีความสุขลดลง เพราะ เศรษฐกิจปากท้องของประชาชนแย่ลง ค่าครองชีพสูง ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ การบังคับใช้กฎหมายหรือแก้ไขกฎหมายไม่ตรงจุด มีการจำกัดสิทธิเสรีภาพมากเกินไป และร้อยละ 21.20 ระบุว่า มีความสุขเพิ่มขึ้น เพราะ บ้านเมืองมีความสงบเรียบร้อยมากขึ้น คณะทำงาน คสช. มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการทำงาน ทำให้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันลดลง มีโครงการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริง เช่น โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจ  4 ปี คสช. กับการคืนความสุขให้คนในชาติ ที่ทำการสำรวจเมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 พบว่า สัดส่วนของผู้ที่มีความสุขเพิ่มขึ้น มีสัดส่วนลดลง  (จากเดิม ร้อยละ 27.69 เป็นร้อยละ 21.20) ขณะที่สัดส่วนของผู้ที่มีความสุขเท่าเดิมมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น (จากเดิม ร้อยละ 46.85 เป็นร้อยละ 47.68) เช่นเดียวกับสัดส่วนของผู้ที่มีความสุขลดลงมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น (จากเดิม ร้อยละ 25.46 เป็นร้อยละ 30.64)  


ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารราชการแผ่นดินครบรอบ 4 ปี 6 เดือน ของ คสช. ในประเด็นต่าง ๆ ที่ทำให้มีความสุข   มากที่สุด พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่  ร้อยละ 50.80 ระบุว่า เป็นเรื่องของบ้านเมืองสงบเรียบร้อยไม่มีความวุ่นวายทางการเมือง รองลงมา   ร้อยละ 24.32 ระบุว่า ไม่มีประเด็นใดที่ทำให้มีความสุข ร้อยละ 8.00 ระบุว่า เป็นการจัดระเบียบสังคม เช่น การจัดระเบียบทางเท้า การจัดระเบียบชายหาด ร้อยละ 4.56 ระบุว่า เป็นการมุ่งแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน ร้อยละ 3.52 ระบุว่า เป็นการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพประชาชน   ร้อยละ 2.80 ระบุว่า เป็นการแก้ไขปัญหาปากท้องเกษตรกร ร้อยละ 2.32 ระบุว่า เป็นการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม และการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในภาพรวม ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 0.56 ระบุว่า เป็นการมีเสรีภาพมากขึ้น ร้อยละ 0.32 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ การแก้ไขปัญหาสวัสดิการของรัฐ  การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และปัญหายาเสพติด และร้อยละ 0.48 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ
ท้ายสุด เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารราชการแผ่นดินครบรอบ 4 ปี 6 เดือน ของ คสช. ในประเด็นต่าง ๆ ที่ยัง   ไม่สามารถทำให้มีความสุข พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่  ร้อยละ 33.44 ระบุว่า เป็นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในภาพรวม รองลงมา ร้อยละ 17.52 ระบุว่า เป็นการแก้ไขปัญหาปากท้องเกษตรกร ร้อยละ 11.12 ระบุว่า ไม่มีประเด็นใดที่ไม่มีความสุข ร้อยละ 11.04 ระบุว่า เป็นการ     ที่ยังไม่มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ร้อยละ 9.92 ระบุว่า เป็นการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพประชาชน ร้อยละ 6.24 ระบุว่า เป็นการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน ร้อยละ 5.20 ระบุว่า เป็นการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ร้อยละ 2.40 ระบุว่า เป็นการมีเสรีภาพที่ยังไม่เต็มที่ของสื่อมวลชน ร้อยละ 1.28 ระบุว่า เป็นการจัดระเบียบสังคม เช่น การจัดระเบียบทางเท้า การจัดระเบียบชายหาด ร้อยละ 1.12 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ การแก้ไขปัญหายาเสพติด ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมือง ความเสมอภาคและความ    เท่าเทียมกันในสังคม การบังคับใช้กฎหมายในบางเรื่องที่เข้มงวดมากเกินไป การแก้ไขปัญหาของประเทศในบางเรื่องที่ยังไม่เป็นรูปธรรม และการแก้ปัญหาระบบการศึกษา และร้อยละ 0.72 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ