ก.ศึกษาธิการ พอใจผลงานพัฒนาการศึกษาชายแดนภาคใต้ 3 ปี (2558-2560) ชู 3 โครงการเด่นสานฝันกีฬา-หลักสูตรตาดีกา ปอเนาะเป็นรูปธรรม ประกาศปี 61 เน้นผลสัมฤทธิ์มากขึ้น

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline


25 เม.ย.61-ห้องปรารถนา โรงแรมหรรษาเจ.บี. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ/หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เปิดประธานเปิดสัมมนา "มิติการศึกษา พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก้าวหน้า มั่นคง ยั่งยืน" เพื่อเป็นการทบทวนงาน 3 ปีการศึกษาย้อนหลังตั้งแต่ปีการศึกษา2558ถึงปีการศึกษา2560   


ซึ่งในปีการศึกษา 2558 มีการกำหนดทิศทางการพัฒนาเป็น 6 จุดเน้น, ปีการศึกษา 2559 เพิ่มเป็น 7 จุดเน้น สำหรับในปีการศึกษา 2560 ได้มีการกำหนดทิศทางในการพัฒนาเป็นแผนยุทธศาสตร์การศึกษาระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาในปีการศึกษา 2561 


"การศึกษาผลการดำเนินงานในรอบ 3 ปีการศึกษา ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม มีหลายรืองด้วยกัน เช่น โครงการสานฝันกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้, การจัดทำหลักสูตรตาดีกา, การจัดทำหลักสูตรสถาบันศึกษาปอเนาะ, การสร้างการรับรู้ที่เป็นระบบ"


ศธ.ชู 3 โครงการเด่น 3 ปีพัฒนาการศึกษาชายแดนใต้
พล.อ.สุรเชษบ์ กล่าวและว่า เพื่อให้การดำเนินงานในปีการศึกษา 2561 มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นปีที่ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกาศให้เป็นปีแห่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ถึงปีการศึกษา 2560


"มีเรื่องหลักธรรมมาภิบาลเพิ่มเติมเข้ามา และโครงการของรัฐบาลคือไทยนิยมยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องในงานของกระทรวงศึกษาธิการ"รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าว