"ศ.ดร.บัณฑิต " ประกาศจุฬาฯพร้อมเป็นต้นแบบการปรับเปลี่ยนสู่มหาวิทยาลัย4.0 ดันเน้นเรียนรู้เชิงลึก-กว้างในฐานะ"เรือธง"ทางวิชาการ รับใช้สังค ดัน 3 แผนรองรับ

ควันหลงเมื่อครั้ง"บิ๊กตู่"พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสที่มาแสดงปาฐกถาพิเศษ และเยี่ยมชมผลงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561

  


 ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เปิดเผย ถึงแผนงานที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เสนอต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสที่มาแสดงปาฐกถาพิเศษ และเยี่ยมชมผลงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 เมษายนที่ผ่านมา ทั้งนี้แผนงานดังกล่าวประกอบด้วย

แผนแรก การจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (University Technology Center) เพื่อเป็นกลไกในการร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ในการสร้างคนและสร้างเทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย

ประกอบด้วย ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์ และหุ่นยนต์ (Artificial Intelligence & Robotics) และด้านวิศวกรรม ชีวเวช (Biomedical Engineering) เพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เสริมสร้างความแข็งแกร่งของประเทศ ผ่านความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัยนานาชาติ

เร่งวิจัยและพัฒนาร่วมกับภาคอุตสาหกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการไทย เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME )

แผน 2 ขยายความร่วมมือระหว่างจุฬาฯ กับภาคเอกชน นักลงทุนอิสระและองค์กรทั้งใน และต่างประเทศ เพื่อเชื่อมโยงและขยายผลการดำเนินการของเมืองนวัตกรรมแห่งสยาม (Siam Innovation District) ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารสยามสแควร์วัน เพื่อสร้างนวัตกรรมและผลผลิต นำมาสู่การสร้างเสริมสังคมไทยสู่วิถีไทยในการใช้ชีวิตการเรียนรู้และความคิดที่สร้างสรรค์

โดยมีเป้าหมายในการสร้างมูลค่าจากนวัตกรรมไทยไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 5 ปี ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการจำนวน 200 ล้านบาทต่อปี

แผน3 จุฬาฯ จะร่วมมือกับโรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (โรงพยาบาลยาสูบ) โดยเน้นการดูแลรักษาผู้สูงอายุร่วมกับชุมชน ควบคู่กับการวิจัยและพัฒนาซึ่ง ก่อให้เกิดความก้าวหน้าในการรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

พร้อมทั้งต่อยอดไปสู่การเป็นพื้นที่เพื่อการศึกษา สำหรับบุคลากรการแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุขในอนาคต
"จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมเป็นต้นแบบของการปรับเปลี่ยนสู่มหาวิทยาลัย 4.0 ที่เน้นการเรียนรู้เชิงลึกและกว้าง เพื่อตอบโจทย์สังคม พร้อมที่จะร่วมพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคม ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมบ่มเพาะนักเรียนและนิสิต ให้พร้อมเป็นพลเมืองคุณภาพ"ศ.ดร.บัณฑิต กล่าว

จุฬาฯ ลั่นเป็นต้นแบบมหาวิทยาลัย4.0ศ.ดร.บัณฑิต  เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ยังกล่าวย้ำอีกว่า หากเมื่อใดก็ตามที่ประเทศชาติต้องการความช่วยเหลือ จุฬาฯ มุ่งมั่นที่จะมีบทบาทเชิงรุกในฐานะ "เรือธง" ทางวิชาการ พร้อมทำหน้าที่ในการรับใช้สังคม เพื่อสร้างคน รองรับโครงการพัฒนาระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และสร้างเทคโนโลยีให้ประเทศ