ทีมนักวิจัยจาก 3 สถาบันการศึกษาในภาคเหนือ ร่วมมือกับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เปิดตัวแอดไลน์ "DustBoy" ให้ประชาชนกำหนด"People AQI" เตือนภัยตัวเองเมื่อค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน เพื่อสร้างความตื่นตัวให้ประชาชนรับข้อมูลข่าวสาร และการป้องกันผลกระทบจากปัญหาหมอกควัน

หัวหน้าศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล เปิดเผยว่า เพื่อต้องการแก้ปัญหาหมอกควันในพื้นที่จ.เชียงใหม่ที่มีมานานกว่า 10 ปี ทางหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้หารือกับนักวิจัย ดร.อาทิตย์ ยะวุฑฒิ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา และอาจารย์ลริศรา สาตะรักษ์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อพัฒนาเครื่องมือตรวจวัด และเน็ตเวิร์ค รวมทั้งไลน์บอท ที่มีชื่อว่า DUSTBOY เพื่อเช็คคุณภาพอากาศในจังหวัดเชียงใหม่โดยการใช้ดัชนีวัดคุณภาพอากาศภาคประชาชนPeople AQI ซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทยที่กำหนดการเตือนภัยกันเอง เมื่อค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน เพื่อป้องกันอันตรายจากค่าฝุ่นขนาดเล็ก

โดยเบื้องต้นนำร่อง 6 สถานี และในปลายปีนี้จะมี 20 สถานี ในจำนวนนี้ 11 จุด จะร่วมมือกับทางกรมอนามัยเข้าไปติดตั้งเครื่องมือในโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัด ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่มีสถานีวัดคุณภาพอากาศ PM2.5 เพียง 1-2สถานีเท่านั้นทั้งนี้ เครื่องมือนี้สามารถเก็บข้อมูลฝุ่นราย 10 วินาทีได้ในแต่ละจุด และจะส่งข้อมูลเข้ามาซึ่งใช้บิ๊กดาต้าในการเก็บข้อมูล เมื่อทุกอย่างเชื่อมต่อกัน จะรายงานผลทำบนเวปไซต์ www.cmuccc.org ทำให้ทราบว่าคุณภาพอากาศจุดที่อยู่นั้นมีอากาศดีหรือไม่ดี ด้วยการแสดงเป็นแถบสี ข้อความแนะนำ จากนั้นก็เข้ามาเชื่อมต่อกับไลน์แชทบ็อท DUSTBOY ซึ่งหลังจากนี้ประชาชนชาวเชียงใหม่สามารถที่จะเปิดไลน์ ตรวจดูค่าคุณภาพอากาศ และเตรียมตัวรับมือกับสภาพอากาศได้ทันท่วงที