กรรมการคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประสาร ไตรรัตน์วรกุล บอกว่า ประเทศไทยควรมีหน่วยงานที่ดูแลและจัดการสินทรัพย์ของชาติ แต่ก่อนจะมีการจัดการสินทรัพย์จะต้องมีการชี้แจงวัตถุประสงค์ให้ประชาชนเข้าใจ รวมทั้งหน่วยงานที่เป็นผู้ดูแลบริหารจัดการสินทรัพย์จะต้องมีประสิทธิภาพ เข้มแข็ง เพื่อให้การบริหารเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต เพราะมูลค่าสินทรัพย์ในรัฐวิสาหกิจมีมูลค่าค่อนข้างสูง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline