กทม. ชวนเที่ยวงานลอยกระทงสะพานพระราม 8 เน้นอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย ชวนร่วมลดขยะ ลอย 1 ครอบครัว 1 กระทง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
          30 ต.ค. 60 - พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานแถลงข่าว "การจัดงานลอยกระทงกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2560" เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย สืบทอดวิถีชีวิตของชุมชนที่มีต่อสายน้ำ เป็นการสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันดีงามของไทยที่สืบทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมจากอดีตถึงปัจจุบัน ให้คงอยู่ต่อไป โดยในปีนี้ขอความร่วมมือกรุงเทพมหานครรณรงค์ขอความร่วมมือประชาชนใช้วัสดุธรรมชาติในการจัดทำกระทง เพื่อลดปริมาณขยะและร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม

          สำหรับการจัดงานลอยกระทงกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2560 กำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 3 พ.ย. 60 ระหว่างเวลา 17.0024.00 น. บริเวณใต้สะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี เขตบางพลัด โดยกิจกรรมภายในงานเน้นความเป็นไทย มีการจำลองบรรยากาศตลาดโบราณย้อนยุค สัมผัสกับของเล่นโบราณ การประกวดประดิษฐ์กระทง การสาธิตประดิษฐ์กระทง การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) ของดี 50 เขต ทั้งสินค้าหัตถกรรมและอาหารพื้นบ้าน จำนวนกว่า 70 ร้านค้า และการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย อาทิ การแสดง Hi-Light แสง สี เสียง เกี่ยวกับเทศกาลประเพณีลอยกระทง ได้แก่ การแสดงชุดพิมานสนานเลาขานตํานานลอยกระทง ซึ่งจะเลาถึงประเพณีลอยกระทงทั้งสี่ภาค ที่มีการประดิษฐกระทงในรูปแบบตางๆ เพื่อบูชาพระเกศแกวจุฬามณีและเพื่อขอขมาพระแมคงคา ในส่วนของการแสดงบนเวที ประกอบด้วย การแสดงพื้นบ้าน/การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ได้แก่ การแสดงวงดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ การแสดงโนรา การนาฏศิลปพื้นบานภาคใต : ชุดกีปสอันดา การแสดงนาฏศิลปภาคกลาง : ชุดสัตตกินรีศรีไกลาส การแสดงลิเก การแสดงลําตัด และการแสดงชุดการละเลนพื้นบาน นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนชุดการแสดงจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม มาจัดแสดงในงานเป็นการบูรณาการภาครัฐในการจัดกิจกรรมดังกล่าว

          ในส่วนของกิจกรรมสาธิตประดิษฐ์กระทง มีการสาธิตประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติหรือใบตองแบบต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้ และสามารถตกแต่งกระทงให้สวยงาม รวมทั้งมีการจัดพื้นที่ให้ประชาชนประดิษฐ์กระทงด้วยวัสดุธรรมชาติ ฟรี นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมการประกวดประดิษฐ์กระทง โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทสวยงาม และประเภทความคิดสร้างสรรค์ โดยรางวัลแบ่งเป็นประเภทละ 6 รางวัล รวมเป็น 12 รางวัล ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 30,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 15,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท และรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท

 เตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยทั้งทางบกและทางน้ำ ตลอดการจัดงาน

          กรุงเทพมหานครได้บูรณาการความร่วมมือภาครัฐ ในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยจัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่ อปพร. ไว้คอยดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจน้ำ สถานีตำรวจท้องที่ ตำรวจท่องเที่ยว กรมเจ้าท่า เตรียมหน่วยแพทย์กู้ชีวิตทางน้ำ หน่วยลาดตะเวนทางน้ำ เจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ อปพร. อาสาสมัครภาคประชาชน ร่วมดูแลทุกพื้นที่ตลอดการจัดงาน ทั้งนี้ได้สำรวจโป๊ะและท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองต่างๆ เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน โดยริมแม่น้ำเจ้าพระยามีโป๊ะและท่าเรือ จำนวน 241 ท่า มีสภาพปกติสามารถใช้ได้ จำนวน 190 ท่า ชำรุด จำนวน 51 ท่า ในส่วนของคลองมีโป๊ะและท่าเรือจำนวน 181 ท่า มีสภาพปกติสามารถใช้ได้ จำนวน 125 ท่า ชำรุด จำนวน 56 ท่า ซึ่งโป๊ะและท่าเรือที่ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้กรุงเทพมหานครจะติดป้ายเตือนให้เห็นอย่างชัดเจน อีกทั้งได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2560 โดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามภารกิจและแนวทางปฏิบัติ ทั้งก่อนวันลอยกระทง ในวันลอยกระทง และหลังลอยวันกระทง ทั้งยังจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์กรุงเทพมหานครในช่วงวันลอยกระทง ประจำปี 2560 โดยมีผู้ว่าฯกทม. เป็นผู้อำนวยการเหตุการณ์

ห้ามจุดพลุ ดอกไม้เพลิง ฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย

          นอกจากนี้ได้ออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการป้องกันอันตรายจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ในช่วงวันลอยกระทง ประจำปี 2560 เพื่อขอความร่วมมือจากผู้ผลิต สะสม จำหน่ายผู้เล่นดอกไม้เพลิงและโคมลอย ตลอดจนประชาชนทั่วไป ห้ามมิให้จุดพลุ ประทัด และห้ามปล่อยโคมลอย หากฝ่าฝืนโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้ ยังห้ามจำหน่ายและห้ามเล่นประทัดจีนทุกชนิด ประทัดรูปทรงกลม รูปไข่ รูปสามเหลี่ยม และไดนาไมท์ ฝ่าฝืนโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ โดยจะดำเนินการกวดขัน จับกุมผู้ฝ่าฝืนอย่างเข้มงวด รวมทั้งได้มีการตรวจสอบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของกรุงเทพมหานคร บริเวณจัดงานฯ ซึ่งมีจำนวน 30 กล้อง ให้สามารถใช้งานได้ทุกกล้อง

รณรงค์ 1 ครอบครัว 1 กระทง ช่วยลดปริมาณขยะรักษาสิ่งแวดล้อม

          กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือประชาชนใช้กระทงจากวัสดุธรรมชาติและงดใช้โฟม เป็นการส่งเสริมการลอยกระทงควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม และรณรงค์ให้ลอยกระทงร่วมกัน 1 ครอบครัว 1 กระทง เลือกกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ หรือวัสดุที่ย่อยสลายได้ง่ายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น กระทงที่ทำจากหยวกกล้วยและใบตอง แป้งมันสำปะหลัง ชานอ้อย หรือกระทงขนมปัง เนื่องจากกระทงดังกล่าวจะไม่ทำลายสภาพแวดล้อม และเลือกกระทงที่ใช้วัสดุไม่หลากหลาย ลดภาระการคัดแยกในเทศกาลลอยกระทงปีนี้ 
          จากสถิติในปี 2559 กรุงเทพมหานครจัดเก็บกระทงได้จำนวน 661,935 ใบ เป็นกระทงจากวัสดุธรรมชาติ จำนวน 617,901 ใบ คิดเป็นร้อยละ 93.3 กระทงโฟม จำนวน 44,034 ใบ คิดเป็นร้อยละ 6.7 จากสถิติการจัดเก็บกระทง ในปี 2559 ปริมาณกระทงที่จัดเก็บได้ลดลงร้อยละ 19.8 เมื่อเทียบกับปี 2558 และแนวโน้มปริมาณกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ในขณะที่การใช้กระทงโฟมมีปริมาณลดลง เนื่องจากกรุงเทพมหานครได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องให้ประชาชนหันมาใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ หรือวัสดุที่ย่อยสลายได้ง่าย เช่น กระทงที่ทำจากหยวกกล้วยและใบตอง แป้งมันสำปะหลัง ชานอ้อย ซึ่งจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่งด้วย คาดว่าในปีนี้ปริมาณกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติจะมีปริมาณเพิ่มขึ้น กระทงโฟมจะลดจำนวนลง อย่างไรก็ตามจำนวนกระทงที่จัดเก็บได้ในปี 2559 พบว่าการจัดเก็บกระทงวัสดุธรรมชาติในแม่น้ำเจ้าพระยาได้ร้อยละ 95.1 และจัดเก็บกระทงโฟมได้ร้อยละ 4.9 จะเห็นว่าสัดส่วนกระทงโฟมที่จัดเก็บได้ในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงกว่าพื้นที่อื่น เนื่องจากบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา มีสถานประกอบการ โรงแรมและสถานที่จัดเทศกาลลอยกระทง ทำให้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

เปิดสวนสาธารณะ 30 แห่ง ให้ประชาชนร่วมลอยกระทง

          กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขต ได้บูรณาการทำงานร่วมกับภาคประชาชนและเอกชน ในการจัดงานเทศกาลลอยกระทงในพื้นที่ 50 เขต นอกจากนี้ยังได้เปิดสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร จำนวน 30 แห่ง จากทั้งหมด 35 แห่ง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าไปลอยกระทง โดยเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 05.00-24.00 น. ยกเว้นสวนสาธารณะ 5 แห่ง ได้แก่ สวนหลวง ร.9 และสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เนื่องจากมีพื้นที่ขนาดใหญ่ และเป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่มีพันธุ์ไม้หายากอยู่เป็นจำนวนมาก ยากต่อการควบคุมดูแลและอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ ในส่วนของสวนน้ำบึงหนองบอน ไม่เปิดเนื่องจากเป็นบึงน้ำที่มีความชันและลึกอาจเกิดอันตรายต่อประชาชน สวนป่าเบญจกิติและสวนวัชราภิรมย์ ไม่เปิดเนื่องจากไม่มีบึงน้ำ สามารถดูรายชื่อสวนสาธารณะ ที่เปิดให้ลอยกระทงได้ที่ www.prbangkok.com

          กรุงเทพมหานครขอชวนเชิญพี่น้องประชาชน ร่วมงาน "เทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2560" ในวันศุกร์ที่ 3 พ.ย. 60 เวลา 17.00-24.00 น. บริเวณสะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี เขตบางพลัด และพื้นที่อื่นๆ ที่จัดให้มีงานลอยกระทงในพื้นที่ 50 เขตของกรุงเทพมหานคร และสวนสาธารณะ จำนวน 30 แห่ง โดยขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ เพื่อความสงบเรียบร้อยและคงไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป.