จีนได้พัฒนาบริการการดูแลผู้สูงอายุอย่างก้าวกระโดตลอด 5 ปีที่ผ่านมา หลังต้องเผชิญกับสังคมผู้สูงอายุที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ปลายปี 2559 จำนวนประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป มีมากกว่า 230 ล้านคน คิดเป็น 16.7 เปอร์เซ็น ของประชากรทั้งประเทศ โดยทางการจีนคาดการณ์ว่า ในปีอีกราว 30 ปี ข้างหน้า ประชากรผู้สูงอายุของจีนจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 1 ใน 3 ของประชากรทั้งหมด หรือคิดเป็น 487ล้านคน
เพื่อเป็นการดูแลกลุ่มคนเกล่านี้ 27 มณฑลของจีน ได้จัดตั้งกลไกพิเศษ เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป โดยใน 20 มณฑบ ได้ตั้งกองทุนเพื่อจัดหาค่าใช้จ่ายเพื่อการดำรงชีวิตสำหรับผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางการเงิน นอกจากนี้มีถึง 17 มณฑลแล้ว ที่สร้างระบบเบี้ยเลี้ยงเพื่อผู้สูงอายุและคนพิการ
ขณะนี้มีศูนย์บริการผู้สูงอายุในช่วงเวลากลางวันกระจายอยู่ทั่วทั้งย่านในเมืองและครึ่งหนึ่งของพื้นที่ชุมชนชนบท อย่างเช่นศูนย์ผู้สูงอายุในมณฑลซานซี ไม่ได้มีแต่ห้องนอนและห้องอาหาร ยังมีห้องสำหรับกิจกรรมสันทนาการ ปัจจุบันมี 90 โครงการนำร่องเพื่อผสมผสานการดูแลผู้สูงอายุและการดูแลทางการแพทย์