อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล บอกว่า กระทรวงแรงงาน กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคน 20 ปี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนให้มีประสิทธิภาพในทุกสาขาอาชีพ เพื่อสร้างแรงงานไทยให้เป็นแรงงานที่มีความยั่งยืนและเป็นมาตรฐานสากล

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

    อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  ยังบอกอีกว่า จากการประชุมด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานระดับนานาชาติ โดยมีผู้แทนจากกลุ่มประเทศสมาชิก GMS และ IMT-GT  เมื่อเดือนสิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ทำให้ทราบว่ากลุ่มประเทศสมาชิก ทั้ง 2 กลุ่ม ยังมีความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงานชั้นสูง กพร.จึงจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเทคโนโลยีชั้นสูง ภาคเหนือตอนบน 2 สาขาโลจิสติกส์และสาขาท่องเที่ยวและบริการ(นานาชาติเชียงแสน) มีที่ตั้งอยู่ในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นสถาบัน 1 ใน 12 สถาบันเทคโนโลยีชั้นสูงของ กพร. โดยพัฒนาขีดความสามารถฝีมือแรงงานและผู้ประกอบการในระดับนานาชาติ ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
     และในปีงบประมาณ 2561 ได้วางเป้าหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ดำเนินการพัฒนาศักยภาพแรงงานนานาชาติด้านโลจิสติกส์ ท่องเที่ยวและบริการให้มีทักษะฝีมือที่สูงขึ้นระดับสากลรวมทั้งแลกเปลี่ยนบุคลากรที่มีความรุ้ความเชี่ยวชาญ โดยตั้งเป้าพัฒนากำลังคนรวมทั้งสิ้น 2,700 คน เป็นแรงงานคนไทยและแรงงานกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านที่ประกอบธุรกิจด้านโลจิสติกส์ ท่องเที่ยวและบริการ และภาคเทคโนโลยีอุตสาหกรรม