สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ทรงติดเข็มกลัดเลขเก้าไทย แนบพระอุระขณะร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช.บรมนาถบพิตร.

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
เมื่อวันที่ 26 ต.ค. ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช.บรมนาถบพิตรโดยสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีเคเซอร์ นัมเกล วังชุก และ สมเด็จพระราชินี เจต ซุน เพมา วังชุก ทรงร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง ซึ่งภาพจากการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจได้เผยให้เห็นสมเด็จพระราชธิบดีจิก..มีทรงติดเข็มกลัดรูปเลขเก้าไทย แนบพระอุระด้านซ้าย

"กษัตริย์จิกมี"ทรงติดเข็มกลัดเลข๙ไทยแนบพระอุระซ้าย

ประมุขแห่งราชอาณาจักรภูฏานได้เคยเสด็จพระราชดำเนินมาประเทศไทยหลายครั้ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรได้ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ให้โครงการหลวงใช้เป็นทุนรอนในการช่วยเหลือพัฒนาภูฎานมาแล้วหลายปี

"กษัตริย์จิกมี"ทรงติดเข็มกลัดเลข๙ไทยแนบพระอุระซ้าย

ภูฎานเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์ ดี แต่รายได้ของประชากรไม่มาก และมีปัญหาภูมิประเทศพื้นที่ซึ่งเป็นภูเขาสูง แนวทางร่วมมือเพื่อการพัฒนาบนพื้นที่สูงของทั้ง 2 ประเทศจึงเริ่มต้นจากนักวิชาการ นักการทูต รัฐมนตรีด้านการเกษตรของภูฏาน เดินทางมาศึกษาและเรียนรู้งานที่จังหวัดเชียงใหม่คือ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

"กษัตริย์จิกมี"ทรงติดเข็มกลัดเลข๙ไทยแนบพระอุระซ้าย

"กษัตริย์จิกมี"ทรงติดเข็มกลัดเลข๙ไทยแนบพระอุระซ้าย

ปัจจุบัน นักวิชาการโครงการหลวงจากประเทศไทย ได้เดินทางไปแนะแนวทางการปลูกไม้ผลเมืองหนาวแก่ชาวภูฏาน ซึ่งไม่ว่าจะเป็นทางตอนล่างของประเทศที่เริ่มปลูกมะม่วง หรือทางตอนเหนือที่สนใจการปลูกพืชเมืองหนาว ขณะที่แต่ละปีนักวิชาการจากภูฏานก็จะเดินทางมาฝึกงานที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางมิได้ขาด

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีเคยเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเรียนรู้งานด้วยพระองค์เอง กลางเดือนมีนาคม 2546 และทรงประทับแรมอยู่ที่อ่างขางนี้ 1 คืนด้วย ครั้งนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ยังทรงพระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าที่พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์และในปีเดียวกันนั้น สมเด็จพระราชินีแห่งภูฏาน พระราชมารดาของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี และพระขนิษฐา ก็เสด็จพระราชดำเนินเยือนสถานีเกษตรหลวงอ่างขางอีกถึง 2 ครั้ง

"กษัตริย์จิกมี"ทรงติดเข็มกลัดเลข๙ไทยแนบพระอุระซ้าย

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ทรงชื่นชมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ว่าพระองค์ท่านทรงเป็นสุดยอดพระมหากษัตริย์พระองค์ทรงงานอย่างหนัก พระทัยดี ทรงมีความยุติธรรม ทรงเป็นบุคคลที่มีความพยายาม มุ่งมั่น ทำเพื่อประเทศชาติ ข้าพเจ้าอยากจะให้เยาวชนไทยและคนไทย ยึดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแรงบันดาลใจในการปฏิบัติตน เพื่อดำรงชีวิตตามที่พระองค์ปฏิบัติ .."

พระราชาจิกมีทรงติดเข็มกลัดเลข ๙ไทย แนบพระอุระซ้าย ขณะร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรรับรู้ว่าได้ว่าพระองค์ทรงนับถือในหลวงของเราเพียงใด.