นักวิชาการจากสถาบันทีดีอาร์ไอแนะรัฐบาลควรคัดกรองผู้มีสิทธิรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยที่แท้จริงได้รับการช่วยเหลือ ติดตามจากรายงานคุณภาพิมล วิสาโรจน์

จากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพื่อให้การช่วยเหลือตรงตามกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ หรือ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.วิชสิณี วิบุลผลประเสริฐ ได้บอกถึงความท้าทายสำคัญของมาตรการนี้ คือกลไลการคัดกรองผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์เพื่อให้สวัสดิการเข้าถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดและเกิดการรั่วไหลน้อยที่สุด โดยโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขณะนี้ในเรื่องของการจัดทำฐานข้อมูลเป็นสิ่งที่ดีเพื่อให้ทราบว่ามีผู้มีรายได้น้อยตรงไหนบ้าง แต่การคัดกรองพบว่ายังมีลักษณะการรั่วไหลของผู้ที่ไม่สมควรได้รับสิทธิ์
นอกเหนือจากเกณฑ์การคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์จากข้อมูลรายได้และสินทรัพย์ ได้มีข้อเสนอแนะโดยภาครัฐควรนำข้อมูลที่สะท้อนถึงพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันเข้ามาเสริมเป็นข้อมูลในการคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์เพื่อสะท้อนถึงระดับความเป็นอยู่ที่แท้จริงของผู้มาลงทะเบียน
สำหรับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยการมีแนวทางหรือหลักเกณฑ์ในการพิจารณาที่ถูกต้อง แม่นยำ จะทำให้การคัดกรองผู้มีรายได้น้อยที่ต้องการได้รับการช่วยเหลืออย่างแท้จริงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น