นอกจากการรำลึกถึงการจากไปของ สืบ นาคะเสถียร ผู้ปลูกกระแสอนุรักษ์ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อ 27 ปีที่แล้ว ในช่วงนี้ของทุกปีมูลนิธิสืบนาคะเสถียรจะมีรายงานสถานการณ์ป่าไม้ของประเทศไทยออกมา ซึ่งในปีนี้ก็พบว่า พื้นที่ป่าไม้ประเทศไทยวันนี้มีอัตราลดเฉลี่ย 60,000 ไร่โดยรายงานสถานการณ์ป่าไม้ประจำปี 2560 ของมูลนิธิสืบ นาคะเสถียร พบว่า ปัจจุบันพื้นที่ป่าไม้ประเทศไทย ประจำปี 2559 จากการแปลภาพถ่ายดาวเทียม โดยกรมป่าไม้

สถานการณ์ป่าไม้ประเทศไทยพื้นที่ป่าไม้รวม 102 ล้านไร่ภาคเหนือ ร้อยละ 64ภาคตะวันตก ร้อยละ 59ภาคใต้ ร้อยละ 24ภาคตะวันออก ร้อยละ 21ภาคกลาง ร้อยละ 21ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 14ที่มา : มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้ ร้อยละ 31.58 ของพื้นที่ประเทศไทย หรือเท่ากับ 102,174,805.09 ไร่ (164,479.69 ตารางกิโลเมตร) ลดลดจากปี 2558 ร้อยละ 0.02 หรือเท่ากับ 65,000 ไร่ (โดนประมาณ) จากสถิติพื้นที่ป่าไม้ประเทศไทย จากปี 2557 - 2559 ระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมาพื้นที่ป่าลดลง ร้อยละ 0.02 ทุกปี

โดยภาคเหนือเป็นภาคที่มีพื้นที่ป่ามากที่สุด คือ ร้อยละ 64.37 ของพื้นที่ภาค รองลงมา คือภาคตะวันตก ร้อยละ 59.03 ภาคใต้ร้อยละ 24 ภาคตะวันออกร้อยละ 21.84 ภาคกลางร้อยละ 21.09 ภาคที่มีพื้นที่ป่าน้อยที่สุด คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 14.93 ของพื้นที่ภาคภาคที่มีอัตราลดลงของพื้นที่ป่าไม้รุนแรงที่สุด คือภาคตะวันออก รองลงมาคือภาคใต้ ซึ่งพื้นที่ป่าหายไปร้อยละ 36.38 และ 34.82 ของพื้นที่ป่าไม้ที่เคยมีในภาคเมื่อปี 2504 ซึ่งเป็นปีแรกที่มีการแปลภาพถ่ายดาวเทียมพื้นที่ป่า

ด้าน อรยุพา สังขะมาน นักวิชาการจากมูลนิธิสืบนาคะเสถียร กล่าวว่าสิ่งน่าสนใจในปีนี้ก็คือ ยุทธศาสตร์ทวงคืนผืนป่าของรัฐบาล ต้องการให้มี พื้นที่ป่าให้ได้ ร้อยละ 40 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งขณะนี้ ตัวเลขป่าอนุรักษ์ถือว่าใกล้เคียงเป้าหมายร้อยละ 25 แล้ว โดยสิ่งที่ต้องหันมาให้ความสำคัญเพิ่มกับพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ ร้อยละ 15 ที่ยังมีรายละเอียด และปัจจัยที่แตกต่างกันในพื้นที่อยู่