กระทรวงสาธารณสุข ตั้ง "ศูนย์ปฏิบัติการร่วมการแพทย์และสาธารณสุข" ให้บริการด้านการแพทย์ รวมทั้งเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคและการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อดูแลประชาชนที่เดินทางมาร่วมถวายสักการะพระบรมศพ ในวันที่ 29 ต.ค.นี้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร บอกถึงการเตรียมพร้อมดูแลประชาชนที่เดินทางมาร่วมถวายสักการะพระบรมศพ ในวันที่ 29 ตุลาคมนี้ ว่าได้มอบหมายให้กรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต ร่วมกับศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร บูรณาการการทำงานเป็น "ศูนย์ปฏิบัติการร่วมการแพทย์และสาธารณสุข" ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งรัฐ เอกชน องค์กรสาธารณะประโยชน์ ให้บริการด้านบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข วางแผนการดำเนินการเตรียมความพร้อม ประสานงาน ให้บริการทั้งภาวะปกติและกรณีเกิดเหตุวิกฤตทางการแพทย์

ซึ่งขณะนี้มีหน่วยงานจิตอาสาเข้าร่วมจัดบริการมากกว่า 40 หน่วยงาน และจะได้หมุนเวียนทีมจากโรงพยาบาลต่างจังหวัดเข้ามาช่วยเสริมการทำงานกับทีมในส่วนกลางด้วย
นอกจากนี้ยัง ได้มอบหมายให้กรมควบคุมโรคและกรมอนามัย ดูแลด้านการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคและการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม โดยจะดำเนินการจัดระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ที่บริเวณสนามหลวงรวมทั้ง ที่พักชั่วคราวที่รัฐบาลจัดให้ประชาชนจากต่างจังหวัดเข้าพัก ซึ่งเข้าไปควบคุม ทำลายแหล่ง แมลงสัตว์นำโรค ยุง แมลงวัน ให้ความรู้คำแนะนำเรื่องการป้องกันโรค แจกหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ซึ่งโรคที่พบได้บ่อย เช่น โรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ โรคไข้หวัดใหญ่
ทั้งนี้ รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข บอกด้วยว่า ขอให้ประชาชนที่จะเดินทางเข้าร่วมถวายสักการะพระบรมศพหรือทำกิจกรรมเพื่อถวายความอาลัย ให้เตรียมตัวให้พร้อม พักผ่อนให้เพียงพอ เตรียมของใช้ประจำตัว ร่ม หมวก พัด ยาประจำตัว เลือกสวมใส่เสื้อผ้า รองเท้าที่สบายไม่รัดแน่น ผู้เป็นหวัด ไอ จาม หลีกเลี่ยงไปอยู่ในที่แออัด และสวมหน้ากากอนามัยไม่แพร่เชื้อให้ผู้อื่น ล้างมือบ่อยๆ