ชาวบ้านจังหวัดพิจิตร รวมใจพัฒนาบึงสีไฟกำจัดวัชพืชในน้ำ ซ่อมแซมศาลาทรงไทยสัญลักษณ์ของบึง ตอบสนองแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี พร้อมข้าราชการพี่น้องประชาชนร่วมกันทำกิจกรรมของการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชยังคงมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เวลาในช่วงวันหยุดชดเชยเนื่องในวันปิยมหาราชพัฒนาบึงสีไฟ บึงน้ำจืดขนาดใหญ่อันดับ 3 ของประเทศเนื้อที่กว่า 5,000 ไร่ เพื่อปรับปรุงบึงสีไฟที่อยู่ในสะภาพที่ทรุดโทรมให้กลับมาสวยงามอีกครั้งตามแนวคิดของ ที่ต้องการพัฒนาบึงสีไฟทั้งระบบ เพื่อพัฒนาเป็นแก้มลิงตอบสนองแนวพระราชดำริพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้านการบริหารจัดการน้ำ
กิจกรรมในครั้งนี้เริ่มจากการทำความสะอาดกำจัดวัชพืชบริเวณจุดสำคัญของบึงได้แก่ศาลาทรงไทย ศาลาเก้าเหลี่ยม หาดทรายเทียม มีเนื้อที่ประมาณ 200 ไร่ พร้อมกับซ่อมแซมสะพานไม้ซึ่งเป็นทางเชื่อมของศาลาทรงไทยกลางน้ำให้กับมาใช้งานได้หลังจากชำรุดผุพังจากการที่ขาดการดูแลมาเป็นเวลานาน นายปัญญา เดชคล้าย ชาวบ้านที่มาร่วมพัฒนาบึงสีไฟ กล่าวว่า แม้ว่าขณะนี้อากาศจะร้อนซึ่งทำให้เหนื่อยบ้างแต่ก็ไม่ท้อเนื่องจากสิ่งที่ตนเองและเพื่อนๆได้ทำคือการร่วมกันพัฒนาบึงสีไฟที่อยู่ในสะภาพที่ทรุดโทรมให้กับมามีความสวยงาม โดยกำลังใจสำคัญสำคัญคือต้องการที่จะทำเพื่อถวายในหลวง ตามกำลังที่ประชาชนคนหนึ่งจะทำได้
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร บอกว่า บึงสีไฟนั้นมีสภาพที่ทรุดโทรมจากปัญหาภัยแล้งและถูกละเลยเป็นเวลานาน วันนี้จึงมีการรวมตัวของหน่วยงานทุกภาคส่วนช่วยกันฟื้นฟูพัฒนาบึงสีไฟให้กับมาสวยงามเหมือนเดิม ส่วนระยะสองจะมีการจัดทำแผ่นร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องภายในสองเดือนเพื่อจัดทำแผนแม่บทในการพัฒนาบึงสีไฟอย่างเป็นระบบโดยตั้งเป้าเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่จะสามารถการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ภายใต้ความร่วมมือของภาครัฐ เอกชนและประชาชน เป็นไปตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการบริหารจัดการน้ำ