กระทรวงพาณิชย์ วางแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี จัดการข้าวทั้งระบบ เริ่มฤดูการผลิตนี้ นำร่อง 22 จังหวัด เจ้าพระยา

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ปลัดพาณิชย์ ชุติมา บุณยประภัศร บอกว่า แผนยุทธศาตร์ข้าว 20 ปี จะมีการวางแผนตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะปลูก ขั้นตอนการผลิต การจัดสินเชื่อ และมาตรการจูงใจปลูกพืชทดแทนการปลูกข้าว เพื่อควบคุมปริมาณข้าวที่จะออกสู่ตลาด ซึ่งจะเริ่มในฤดูกาลผลิตนี้ นำร่อง 22 จังหวัดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ที่เดิมปลูกข้าวนาปรัง ให้หันมาปลูกพืชไร่และพืชตระกูลถั่ว โดยขณะนี้ มีเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 60,000 ครัวเรือน งบประมาณ 648 ล้านบาท รวมถึงการปลูกพืชคลุมดิน และพืชปุ๋ยสด เช่น ต้นปอเทือง ที่คลอบคลุมพืช 500,000 ไร่ เกษตรกร 2.5 หมื่นครัวเรือน เข้าร่วมโครงการ โดยกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเข้าไปดูแลให้คำแนะนำ รวมถึงรับซื้อสินค้าเกษตรในราคาที่เกษตรกรพอใจ ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้เกษตรที่เหลือเข้าร่วมโครงการ