ดุสิตโพล สำรวจความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศไทย โดยพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ อยากให้ สปท. เร่งแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นมากที่สุด

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

สวนดุสิตโพล สำรวจความคิดเห็นเรื่อง การปฏิรูปประเทศไทย ในสายตาประชาชน ภายใต้การทำงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ หรือ สปท. ใน 11 ด้าน โดยสำรวจความเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,392 คน ระหว่างวันที่ 19-24 ตุลาคม 2558
เมื่อถามว่าสิ่งที่ ถ่วงความเจริญ ของประเทศไทยที่ต้องเร่งปฏิรูป ในสายตาประชาชน คืออะไร พบว่า อันดับหนึ่ง 87.21 % เห็นว่าเป็นการทุจริตคอรัปชั่นของทุกภาคส่วน อันดับสอง 79.17% เห็นว่าเป็นความขัดแย้งแตกแยกที่มาจากการเมือง

อันดับสาม 74.06% บอกว่าคือปัญหาผู้มีอิทธิพลและมาเฟีย อันดับสี่ 71.91% เห็นว่าเป็นปัญหาการไม่เคารพกฎหมายของทุกภาคส่วน ส่วนอันดับห้า 65.88% บอกว่า เป็นปัญหาคุณธรรม จริยธรรม เห็นแก่ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม
ดุสิตโพล ได้ถามประชาชนด้วยว่า แนวทางหลัก ในการปฏิรูปประเทศไทยเพื่อสร้างความเจริญ ในสายตาประชาชน คืออะไร อันดับหนึ่ง 81.25% ระบุว่า เป็นการสร้างคุณภาพทางการเมืองโดยเฉพาะนักการเมือง การซื้อสิทธิขายเสียง การโกงเลือกตั้ง
อันดับสอง 75.65% ระบุว่าเป็นการเร่งรัด การปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดอันดับสาม 72.20% เห็นว่าคือการเร่งสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมกับสังคมไทยโดยเฉพาะความยากจนอันดับสี่ 66.81% มองว่าคือการเร่งรัดปฏิรูปการศึกษา และอันดับห้า 60.49% บอกว่า เป็นการปลูกฝังความรักความสามัคคีของคนไทยทุกกลุ่ม
นอกจากนี้ ยังได้ถามถึงความเห็นของประชาชน ถึงความคาดหวังต่อผู้ที่จะปฏิรูปประเทศไทยให้บรรลุผล โดยพบว่า ประชาชนกว่า 83% ให้ความคาดหวังกับหัวหน้า คสช. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่จะสามารถใช้มาตรา 44 เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ