เจาะลึกข่าวร้อน มาพูดคุยกับ ดร.สิขเรศ ศิรากานต์ นักวิชาการวิจัยเรื่องโทรทัศน์ดิจิทัล ในประเทศไทย และ ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ กรรมการ กสทช. ถึงปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อทีวีดิจิทัลในประเทศไทย