ระบบราชการนับว่าเป็นกลไกลสำคัญอย่างยิ่ง กับการบริหารราชการแผ่นดิน ข้าราชการต้องทำหน้าที่ใช้หลักนิติธรรมหรือนำกฎหมายมาบังคับใช้ให้เกิดธรรมรัฐกับการปกครองในระบอบประชาธิไตย เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด นี่คือเนื้อหาส่วนหนึ่งที่ถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2540 แต่ร่างปัจจุบันจะแก้ไขให้ข้าราชการเปรียบเป็นพลเมืองที่เป็นตัวกลางระหว่างฝ่ายบริหารและประชาชน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline