ตัวแทนองค์กรอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน ด้านสื่อ ยื่นหนังสือกับประธานกรรมาธิการสื่อ เพื่อให้ผลักดันการสนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญในมาตรา48 ห้ามมิให้มีการควบรวมสื่อและให้เพิ่มเนื้อหาคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคสื่อในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงเป็นธรรมรอบด้านและปราศจากการครอบงำ พร้อมสนับสนุนการต่อสู้ของบริษัท Nation Multimedia Group (NMG) เพื่อหลักการตามกฎหมายมิให้การควบรวมสื่อ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วานนี้ (23 เม.ย.) ตัวแทนองค์กรอิสระฯ ภาคประชาชนได้มายื่นหนังสือกับตัวแทนประธานสปช.โดยเน้นความสำคัญของหลักการประชาธิปไตยที่รัฐต้องคุ้มครองสิทธิประชาชนผู้บริโภคสื่อ ให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง เป็นธรรม รอบด้าน และปราศจากการครอบงำ และกล่าวว่าการปฏิรูปสื่อนั้น เป็นกระบวนการที่ประชาชนต้องมีส่วนร่วม เนื่องจากประชาชนเป็นฝ่ายรับข้อมูลข่าวสารที่มาจากสื่อทุกประเภท ในทุกรูปแบบ
หากประชาชนถูกชี้นำความคิดทั้งทางด้านการเมืองเศรษฐกิจ สังคม อันเนื่องมาจากการมีอิทธิพลจากกลุ่มทุนบางกลุ่มที่สามารถควบรวมสื่อไว้ในกำมือได้ อาจส่งผลร้ายต่อประเทศชาติในระยะยาว ที่นำมาซึ่งความระส่ำระสายในสังคมที่ปราศจากประชาธิปไตยทางความคิด
องค์กรอิสระฯ ภาคประชาชนจึงมีข้อเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อให้ผลักดันประเด็นในร่างรัฐธรรมนูญดังต่อไปนี้1. ให้คงไว้ซึ่งข้อบัญญัติตามมาตรา 48 เพื่อให้สื่อมวลชนรักษาความเป็นอิสระจากการควบรวมสื่อจากกลุ่มทุน2. ให้เพิ่มข้อความในวรรคแรกของมาตรา 60 ในร่างรัฐธรรมนูญดังนี้
"สิทธิผู้บริโภคในการได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงเป็นธรรม รอบด้านและปราศจากการครอบงำย่อมได้รับการคุ้มครอง ผู้บริโภคมีสิทธิ เข้าถึงสินค้าและบริการที่ปลอดภัย มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม มีสิทธิร้องเรียนเพื่อให้ได้รับการเยียวยาความเสียหาย รวมทั้งมีสิทธิรวมตัวกันเพื่อพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค"
ทั้งนี้เพื่อรักษาความเป็นประชาธิปไตย และความเป็นอิสระจากการครอบงำความคิดของประชาชน
อนึ่ง องค์กรอิสระฯภาคประชาชนสนับสนุนการต่อสู้ของบริษัท Nation Multimedia Group ในการต่อสู้เพื่อรักษาสิทธิตาม มาตรา 31 ในพรบ.ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ห้ามมิให้มีการถือสิทธิ์ข้ามสื่อหริอการควบรวมสื่อ