โฆษกกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเตรียมระบุในมาตรา35 (4) โดยห้ามบุคคลที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งเป็นส.ส. - ส.ว.

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

โฆษกคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูย คำนูณ สิทธิสมาน บอกว่า ภายหลังจากได้มีข้อสรุปเกี่ยวกับที่มาของนายกรัฐมนตรี, ส.ส., ส.ว. และคณะรัฐมนตรีเบื้องต้นแล้ว เพื่อนำไปยกร่างและนำกลับมาพิจารณาในรายมาตรานั้น เกี่ยวกับประเด็นคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว โดยได้หารือไปบ้างแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่ ก็ไม่ต่างไปจากเดิม แต่จะห้ามบุคคลที่เคยถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง โดยอาจระบุเจาะจงตามคำในมาตรา 35 (4) ของ รธน.ฉบับชั่วคราว 2557 "มิให้ผู้เคยต้องคำพิพากษา หรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หรือเคยกระทำการอันทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริต หรือเที่ยงธรรม เข้าดำรงตำแหน่งทางการเมืองอย่างเด็ดขาด
นายคำนูณ บอกว่า รายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับคุณสมบัติของบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งต่างๆ นั้น จะมีความชัดเจน ในขั้นตอนของการพิจารณารายละเอียดในรายมาตราต่อไป ซึ่งจะเริ่มพิจารณา ในวันที่ 12 ม.ค. 58 นี้