ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง ได้ร่วมกันแถลงข่าวการตรวจเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงจากสถานีวิทยุชุมชน ที่ยังไม่ได้รับการอนุญาตให้ทำการออกกระจายเสียงในจังหวัดหนองคาย ทั้ง 9 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 57 เครื่อง