คสช. เล็งตั้งคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าว แทน กขช. ดูแลข้าวทั้งระบบ ผงะต้นทุนข้าวเปลือกเฉลี่ยสูงถึงตันละ 10,831 บาท

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

รายงานข่าวจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยว่า คสช. จะมีการตั้งคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าว (นบข.) ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการที่ดูแล ควบคุมและกำหนดนโยบายเกี่ยวกับข้าว แทนคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ในรัฐบาลชุดก่อน โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการ นบข. จะมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. เป็นประธาน และมี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองหัวหน้า คสช.ฝ่ายเศรษฐกิจเป็นรองประธาน พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คสช. เป็นกรรมการ รวมทั้งมีหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงและหัวหน้าส่วนราชการ เป็นกรรมการอีกหลายคน เช่น ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และมีปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นกรรมการและเลขานุการ
สำหรับอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการชุดดังกล่าว ในเบื้องต้นกำหนดให้มีอำนาจหน้าที่โดยตรง ในการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับข้าว รวมทั้งการระบายสินค้าข้าว กำหนดราคา ให้เป็นไปตามกลไกตลาด และเพื่อประโยชน์ของประชาชนในประเทศ
นอกจากนี้ยังมีอำนาจในการตั้งคณะอนุกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องขึ้นมาช่วยให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ มีประสิทธิภาพ โดยในเบื้องต้นได้กำหนดให้มีการตั้งคณะอนุกรรมการ ขึ้นมาตรวจสอบโครงการรับจำนำข้าวในรัฐบาลที่ผ่านมา เพื่อรวบรวมรายละเอียดและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ เช่น ปริมาณการรับจำนำข้าว วงเงินที่ใช้ในการรับจำนำข้าว ปริมาณการระบายข้าวที่แท้จริง เป็นต้น
นอกจากนั้นจะมีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาดำเนินการตรวจสอบตรวจสต็อกข้าว โดยการเข้าไปตรวจสอบสต็อกข้าวทั่วประเทศ จะใช้กำลังพลในแต่ละกองทัพภาคสนับสนุน ซึ่งการตรวจสอบโครงการรับจำนำข้าวของคณะอนุกรรมการที่ตั้งขึ้นจะเป็นคนละส่วน กับการทำงานของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ที่ดำเนินการตรวจสอบโครงการรับจำนำข้าวในประเด็นต่างๆ แล้ว
ส่วนการหารือแนวทางแก้ไขราคาข้าวเปลือกตกต่ำ ที่ประชุมที่มี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คสช. เป็นประธานได้ระดมความเห็นจากทุกภาคส่วน โดยได้ศึกษาต้นทุนการผลิตข้าวนาปี 2557 เฉลี่ยทั้งประเทศ แล้วพบว่า ต้นทุนรวมต่อเกวียนสูงถึงตันละ 10,831 บาท เมื่อแยกเป็นต้นทุนรวมต่อไร่ จะอยู่ที่ไร่ละ 4,787.10 บาท โดยผลผลิตต่อไร่จะอยู่ที่ 402 กิโลกรัม ในจำนวนนี้ต้นทุนคงที่เฉลี่ยไร่ละ 797.30 บาท ต้นทุนผันแปรไร่ละ 3,989.75 บาท โดยต้นทุนต่อไร่ที่มีอัตราสูงสุดอยู่ที่ภาคกลาง คือ ไร่ละ 5,750 บาท รองลงมาคือภาคเหนือ ไร่ละ 4,966.37 บาท
นอกจากปัญหาต้นทุนการผลิตสูงแล้ว ยังมีประเด็นปัญหาอื่นๆ ที่ชาวชาวนาทั่วประเทศประมาณ 3.7 ล้านครัวเรือน ต้องเผชิญคือ ชาวนาถึง 80% ต้องเช่าที่นา และส่วนใหญ่มีที่นาไม่เกิน 20 ไร่ ส่วนปัญหาอื่นๆ แบ่งเป็นปัจจัยภายนอก ผลผลิตออกสู่ตลาดมากช่วงฤดูกาลผลิต การถูกกดราคา กฎหมายและโครงสร้างตลาดไม่เอื้อต่อชาวนารายย่อย ราคาจะต้องขึ้นกับกลไกตลาด และสภาพดินฟ้าอากาศ
ส่วนปัจจัยภายใน ได้แก่ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้าน ต้นทุนการผลิตสูง จากการซื้อเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง และค่าเช่าที่นา เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ขาดความรู้ ขาดทักษะการเกษตรสมัยใหม่ไม่รู้เท่าทันกลไกตลาด