นครปฐม ตรวจพบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่เพิ่มอีก 79 ราย

จังหวัดนครปฐม รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 พบรายใหม่เพิ่มขึ้น 79 ราย ทำให้มียอดป่วยระลอกใหม่ รวมจำนวน 3,478 ราย .

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ที่จังหวัดนครปฐม ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าสถานการณ์โรคโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมพบผู้ป่วยโควิดรายใหม่เพิ่ม 79 ราย  พร้อมทีม SAT & SRRTกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.นฐ. พบผู้ป่วยระลอกใหม่ รวมจำนวน 3,478 ราย  สำหรับผู้ป่วยสัญชาติ ไทย 66 ราย อื่นๆ 13 ราย ค่าเฉลี่ยการพบผู้ป่วยในช่วง 7 วันที่ผ่านมา= 147 ราย ซึ่งมีแนวโน้มการระบาดลดลงในสัดส่วนเพศชาย หญิง เท่ากับ 1:1.29รวมสะสมผู้เสียชีวิต 37 ราย อัตราป่วยตาย = 1.06(ระลอกธันวาคม 2 ราย) (ระลอกเมษายน 35 ราย) อำเภอที่พบสูงสุดประจำวันนี้ 3 อันดับแรก ได้แก่ อำเภอเมือง (33 ราย) อำเภอสามพราน  (31 ราย)อำเภอนครชัยศรี (8 ราย)กลุ่มอายุที่พบมากได้แก่ ช่วงอายุ 21-30 ปี รองลงมาคือ 31-40 และ 41-50 ปี ตามลำดับ
ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ คือ การดำเนินกิจกรรมรวมกลุ่ม Cluster ในกลุ่มผู้ชำแหละเนื้อสุกรในตลาด กลุ่มผู้ประกอบอาชีพลักษณะโรงงาน สถานประกอบการ การติดจากบุคคลในครอบครัว และเพื่อนร่วมงาน ติดตามมาตรการ วิเคราะห์แนวโน้มแต่ละพื้นที่  จัดทำมาตรการ เร่งค้นหาผู้เสี่ยงสูงการค้นหาเชิงรุกในกลุ่มต่างๆ เช่นโรงชำแหละสุกร กลุ่มแรงงานข้ามชาติตลาดค้าส่ง สถานประกอบการ โรงงาน ในการระบาดลักษณะคลัสเตอร์พิจารณาดำเนินการ Bubble and Seal รวมทั้งกำกับติดตามมาตการ DMHTTA อย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง

นครปฐม ตรวจพบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่เพิ่มอีก 79 ราย