ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564

"อาศรมสังคมวิทยาฯ" มธ. สุดทน! จี้ปลด "อาจารย์ 3 นิ้ว" พ้นสถาบัน

13.43K 156
อาศรมสังคมวิทยาฯ มธ. สุดทน! จี้ปลด อาจารย์ 3 นิ้ว พ้นสถาบัน

ศิษย์เก่าและคณาจารย์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งใช้ชื่อว่า "อาศรมสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา" สุดทน ออกแถลงการณ์ จี้ปลดอาจารย์ 3 นิ้วพ้นสถาบันเหตุทำเสื่อมเสีย

5 ธันวาคม 2563 กลุ่มศิษย์เก่าและคณาจารย์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งรวมตัวกันในนาม "อาศรมสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" ได้ออกแถลงการณ์ มีข้อความว่า

ด้วยขณะนี้เริ่มมีกระแสเรียกร้อง "ยุบธรรมศาสตร์" เกิดขึ้นทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เนื่องจากมีคณะอาจารย์และนักศึกษาปัจจุบันจํานวนหนึ่ง แสดงความก้าวร้าวทําตัวเป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันด้วยการเคลื่อนไหวทางการเมือง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือน ให้ร้ายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่อง อันเป็นที่ประจักษ์ชัดในหลายวาระ สร้างความเดือดร้อนเสียหายเป็นอันมากแก่ประเทศชาติ กลุ่มศิษย์เก่าและคณาจารย์อีกจํานวนหนึ่งซึ่งได้รวมตัวเป็น "อาศรมสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา" ขอประกาศแถลงการณ์ไม่เห็นด้วย และขอประณามการกระทําของกลุ่มบุคคล คณาจารย์และนักศึกษาดังกล่าว ที่สร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงให้กับคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รวมทั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

"อาศรมสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา" ขอเป็นตัวแทนพลังเงียบชี้แจงให้ประชาชนคนไทยได้รับทราบว่า ยังมีประชาคมชาวธรรมศาสตร์ที่ยึดมั่นในประโยชน์สุขของประชาชน และเคารพในชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ความรู้ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาได้รับการยกย่องให้เป็น Queen of Science ที่ผู้เรียนและผู้นําไปใช้จะต้องมีการค้นคว้าวิจัยให้เกิดข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมและวัฒนธรรมที่ศึกษาทฤษฎีหลากหลายที่มาจากสังคมใดสังคมหนึ่ง ไม่อาจจะอธิบายปรากฏการณ์ของอีกสังคมได้ จนกว่าจะเชื่อมโยงให้เห็นตรรกะที่เป็นสากล แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า นักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาจะสร้างชุดความจริงทางสังคมได้จากจุดใดจุดหนึ่งของประวัติศาสตร์ของชาตินั้นๆ การกล่าวอ้างของกลุ่มที่เคลื่อนไหวนี้ไม่เป็นไปตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ของสังคมวิทยาฯ และยังขาดการค้นคว้าอย่างเป็นรูปธรรม


กลุ่มเคลื่อนไหวชูสามนิ้วและกลุ่มที่อ้างชื่อธรรมศาสตร์ได้บิดเบือนข้อมูลด้วยความเท็จและการแสดงความเห็นส่วนตัว ถือเป็นการไม่เคารพต่อหลักวิชาการ ขาดความเคารพต่อหลักการของธรรมศาสตร์ ที่เน้นให้ใช้ธรรมะ (ความเป็นธรรม) นําศาสตร์ คณะบุคคลดังกล่าวขาดธรรมะ ขาดความชอบธรรม การอ้างชื่อสถาบันการศึกษานี้ เพื่อผลประโยชน์บางประการ และปลุกระดมให้คนเห็นผิดทางแนวคิดด้วยวาทกรรมและสื่อสัญลักษณ์ที่ดูถูกเหยียดหยามบุคคลอื่นที่เห็นต่าง หมิ่นพระเกียรติของบูรพกษัตริย์ ทําตัวละเมิดกฎหมายและสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนอื่นด้วยการกล่าวผรุสวาทในที่สาธารณะ ยุยงให้มีการทําลายสาธารณสมบัติ ทําให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนโดยทั่วไป

ข้อเรียกร้องต่างๆ ที่ผ่านมา ไม่ได้มาจากการศึกษาวิจัยหรือการใช้หลักการอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศ ถือเป็นการสร้างความแตกแยก บ่อนทําลายประชาธิปไตยและเสรีภาพของบุคคลอื่นในสังคม ทั้งยังเป็นการทําตัวอยู่เหนือกฎหมายและทําลายวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศชาติอีกด้วย การชักชวนคนหนุ่มสาวเด็กนักเรียนออกมาเดินขบวนโดยการยุยงปลุกปั่นทําให้เกิดความร้าวฉานในสถาบันครอบครัว และทําร้ายเยาวชนกันเองด้วยการสร้างความเสี่ยงให้เยาวชนกระทําผิดกฎหมาย และการออกมาชุมนุมโดยปราศจากมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด ล้วนเป็นการกระทําอันไม่คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและเป็นภัยต่อสังคม ทั้งยังเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้อื่นอย่างชัดเจน

"อาศรมสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา"จึงขอประณามกลุ่มคนดังกล่าวและขอเรียกร้องให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยคัดชื่อบุคคลเหล่านั้นออกจากสถาบันและเรียกร้องให้เหล่าคณาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่อยู่ในกลุ่ม 1,118 คนลาออกจากการเป็นอาจารย์ตามคําขาดที่ยื่นต่อนายกรัฐมนตรี และให้บุคคลดังกล่าวยุติการกล่าวอ้างชื่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดการชุมนุมในทุกกรณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสภามหาวิทยาลัยควรดําเนินการอย่างเร่งด่วนในการกอบกู้ศักดิ์ศรีของชาวธรรมศาสตร์กลับคืนมา

สมาชิกอาศรมสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาและผู้เห็นด้วยกับแถลงการณ์ฉบับนี้

 • สิรินภรณ์ เชฎฐากุล
 • สายใจ คุ้มขนาบ
 • คณิต ลิมปิพิชัย
 • ธันวดี เสียงชื่นจิตร
 • พงษธร พัฒนไพรสณฑ์
 • เสาวนีย์ สุวรรณะบุณย์
 • นิเวศน์ จิระเลิศพงศ์ชัย
 • อารีย์ เหลืองสุวรรณ
 • สิทธิชัย ทองอรุณแสง
 • กาญจนา ชัยรัตน์
 • ธีรนุช พัวประดิษฐ์
 • พิสณฑ์ กุลชนตรัยสิทธิ์
 • อภิชัย สุทธาโรจน์
 • ไศลทิพย์ ภิญญสาสน์
 • ประสงค์ จงอัศญากุล
 • เสาวนีย์ ตนะคุลย์
 • เรวดี จันทะยาสาคร
 • สุชัย วีระวัฒนานันท์
 • นววรรณ ศิริพงษ์
 • วินัย งามผาติพงศ์
 • สุรัติ เลิศวรวนิช
 • หทัยรัตน์ โชติพานิช
 • ปนัดดา จันทร์ศรี
 • ดวงกมล สุดสวาท
 • สุนีรัตน์ ภัทรชานนท์
 • มะลิลิวนานนท์ชัย
 • สุสิณี ตั้งสิ้น
 • ลดาณี สินสถิตโรจน์
 • สุวจี ก็ด สุพัชรา
 • มั่นพลศรี วิภาพูนเพียร
 • กิตติยา เชาวลิต
 • อมรรัตน์ มลิทอง
 • รัตนา คุริยะบรรเลง
 • สุธาสินี สุวรรณสรางค์
 • จิน องค์วัฒนะพัฒน์
 • นวรัตน์ สุภะธรรมกิจ
 • ทิศาชล กาญจนสุนทร
 • พงษ์สถิต ไพศาลสุจารีกุล
 • มานิกา ปฐมชัยวัฒน์
 • สุรี ส่งเกรียงไกร
 • ปริญ มาลากุล ณ อยุธยา
 • สุนีย์ พิบูลย์ลาภอุดม
 • มานะ กนกเวชยันต์
 • ทวีศักดิ์ รําภาทอง
 • โสภา ศรีสวรรค์

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend