มทส. ผนึกกำลังภาคเอกชน พัฒนาเพิ่มมูลค่ากัญชง-กัญชา สร้างคลัสเตอร์ต่อยอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมการแพทย์สาธารณสุข เพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์อย่างครบวงจร ส่งเสริมความมั่นคงทางด้านกัญชาและกัญชงทางการแพทย์ของประเทศ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

3 ธันวาคม 2563 ที่ห้องสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) นครราชสีมา  รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ อธิการบดี มทส. พร้อมศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง  เตียอำรุง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มทส. Mr.Huang Yong Jie ประธานบริษัท DELIVERY TECHNOLOGY CO.,LTD ,นายพจนารถ  จุฬา กรรมการผู้จัดการบริษัท เทอร่า ลีฟ คอร์ปอเรชั่น ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกันภาคเอกชน เพื่อเดินหน้าโครงการ ความร่วมมือด้านงานวิจัยพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมให้เกิดการพัฒนาเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจ การวิจัยและพัฒนาระบบการผลิต การใช้กัญชา และกัญชงเพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์อย่างครบวงจร ส่งเสริมความมั่นคงทางด้านกัญชาและกัญชงทางการแพทย์ของประเทศ 
ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง  เตียอำรุง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มทส. กล่าวว่า "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารีมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็น Social Enterprise คือ การเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและเป็นที่พึ่งของสังคม ซึ่งวัตถุประสงค์ของความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยซึ่งมีองค์ความรู้ทางวิชาการ กับภาคเอกชนที่มีเครือข่าย ผู้ประกอบการฐานข้อมูลผู้บริโภคที่หลากหลาย จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความเข้มแข็ง "คลัสเตอร์" ด้านกัญชง กัญชา และสมุนไพร ในการร่วมกันผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์สาธารณสุข ให้ประชาชนเข้าถึง กัญชง กัญชา และสมุนไพรทางการแพทย์ ได้อย่างปลอดภัย อีกทั้ง ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ รวมทั้งการพัฒนาต่อยอดทางด้านเทคโนโลยี การแพทย์ และการสาธารณสุข เพื่อรองรับบริการด้านอุตสาหกรรมทางการแพทย์ในอนาคต

มทส.จับมือภาคเอกชน พัฒนาเพิ่มมูลค่ากัญชง-กัญชา

การลงนามความร่วมมือทางวิชาการทั้ง 2 ฉบับ ระหว่าง มทส. กับ บริษัท เทอร่า ลีฟ คอร์ปอเรชั่น และ มทส. กับบริษัท DELIVERY TECHNOLOGY จำกัด ซึ่งมีความสนใจตรงกันที่จะร่วมส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมในการปลูกกัญชงกัญชา โดยเริ่มตั้งแต่การปลูก การดูแล ตลอดจนการพัฒนาสายพันธุ์ที่มีคุณภาพ และให้ปริมาณสารสำคัญสูง การสกัดกลั่นสารสำคัญ การ สร้างมาตรฐานการผลิต รวมทั้งผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่จาก กัญชง-กัญชา และสมุนไพร การคิดค้นตำรับและการใช้สารสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย รวมถึงการสร้างระบบนิเวศด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ครบวงจร

อันเป็นการสร้างความเจริญก้าวหน้าในทางการแพทย์ การแพทย์แผน ไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ การแพทย์ทางเลือก หมอพื้นบ้าน และสนับสนุนส่งเสริมความมั่นคงทางด้านกัญชาและกัญชงทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของประเทศโดยรวม ทั้งยังก่อให้เกิดพื้นที่ส่งเสริมด้านวิทยาการกัญชาและกัญชง ในรูปแบบของ "เขตวิจัย วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม" สร้างระบบนิเวศเป็นกลุ่มคลัสเตอร์ของภูมิภาคต่อไป" 

มทส.จับมือภาคเอกชน พัฒนาเพิ่มมูลค่ากัญชง-กัญชา

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี มทส. กล่าวว่า ความร่วมมือกับภาคเอกชนในครั้งนี้ จะเป็นส่วนสำคัญใน การร่วมผลักดัน "คลัสเตอร์วิจัยด้านกัญชา กัญชง" ของมหาวิทยาลัยและของประเทศให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ทั้งการร่วมมือเพื่อการวิจัยพัฒนา และคิดค้นเทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ ให้เกิดการยกระดับทั้งมาตรฐานการผลิต การวิจัยและพัฒนา การบริการวิชาการแก่สังคม การ นำไปใช้ประโยชน์และต่อยอดผลิตภัณฑ์ ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนระบบนิเวศด้านกัญชา กัญชง รวมถึงนวัตกรรมทางการแพทย์สาธารณสุข ให้ประชาชนได้เข้าถึงกัญชาและสมุนไพรทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัยมีมาตรฐานรองรับต่อไป

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด