ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ตัวแทนกลุ่ม Allism แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ชู 3 ข้อเรียกร้อง

898 13
ตัวแทนกลุ่ม Allism แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ชู 3 ข้อเรียกร้อง

ตัวแทนกลุ่ม Allism แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ณ ลานสกายวอล์คเรียกร้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ ชู 3 ประเด็นหลัก เหตุหลายมาตราละเลยคนพิการโดยเฉพาะการศึกษา ชี้ทำให้ขาดสิทธิพื้นฐานในการดำรงชีวิต

(6 กันยายน 2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริเวณ สกายวอร์ค ตัวแทนกลุ่ม Allism (Alliance for Inclusive Society Movement) ได้จัดกิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ เพื่อเรียกร้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของคนพิการ โดยจะเป็นการแสดงละครใบ้แสดงภาพอุปสรรคในการเข้าถึงสิทธิทางการศึกษา และชู3นิ้วเคารพธงชาติ รวมถึงอ่านแถลงการณ์ข้อเรียกร้อง

ขณะที่ ตัวแทนกลุ่ม กล่าวว่า สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 54 ว่าด้วยเรื่องการศึกษา มีใจความว่ารัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย แต่กลับไม่มีเนื้อหาใดที่กล่าวถึงคนพิการ เช่น มาตรา 49 วรรค 2 ในรัฐธรมนูญฉบับปี 2550 ซึ่งบัญญัติไ้ว้ว่าคนพิการมีสิทธิที่จะได้รับการสนับสนุนจากรัฐเพื่อให้ได้รับการศึกษาอย่างทัดเทียมกับบุคคลอื่น

ทั้งนี้ การบัญญัติเช่นนี้ทำให้คนพิการทุกประเภทถูกละเลย เข้าไม่ถึง จนอาจนำไปสู่การละเลย เพิกเฉยต่อหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อเนื่องทำให้คนพิการไม่ได้สิทธิขั้นพื้นฐานด้านการศึกษา กระทบคุณภาพชีวิต และขาดโอกาส ถูกแบ่งแยกกีดกันจากกิจกรรมทางสังคม จนขาดโอกาสในการทำงาน ถูกทิ้งไว้ข้างหลังและไม่สามารถเป็นกำลังในการขับเคลื่อนประเทศได้


อย่างไรก็ตาม ตัวแทนกลุ่ม Allism for Inclusive Society Movement ยังกล่าวถึงจุดยืน 2 ข้อ ได้แก่ 

1.ข้อเรียกร้องทุกข้อต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของแนวคิด IL-Independent Livig หรือแนวคิดการดำเนินชีวิตอิสระ ที่เป็นกระบวนการสำคัญในการสร้างและฟื้นคืนอำนาจในการตัดสินใจของคนพิการ

2. ข้อเรียกร้องทั้งหมดต้องเกิดขึ้นบนสภาพแวดล้อมของสังคมที่เป็นประชาธิปไตย ประชาชนมีอำนาจสูงสุด ปราศจากการรัฐประหาร ฉีกรัฐธรรมนูญ ดังเช่นที่เป็นมาตลอด เพราะเชื่อว่าหลักการประชาธิปไตยจะทำให้เสียงและคุณค่าของคนทุกคนเท่ากัน และเกิดการกระจายอำนาจ ที่จะช่วยให้เกิดการมีส่วนร่วมต่อการตัดสินใจในชีวิตของตัวเองบนทุกระดับ

ส่วน 3 ขอเรียกร้อง คือ 

1.ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ มาตราที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการศึกษา ควรระบุให้คำนึงถึงความแตกต่างหลากหลาย และรัฐต้องสนับสนุนสิ่งที่เอื้อให้เกิดการเข้าถึงการศึกษาของคนพิการทุกประเภท เช่น ผู้ช่วยคนพิการ สื่อการสอน สภาพแวดล้อม โดยคำนึงถึงความต้องการของผู้เรียนเป็นสำคัญ และมีบทบังคับใช้กับทุกสถานศึกษา ไม่ว่าจะของภาครัฐหรือเอกชน

2.รัฐธรรมนูญต้องมีผลบังคับให้สถานศึกษาตามความหมายของกฎกระทรวง กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับคนพิการและคนชราทำตามหลักกณฑ์ข้อบังคับ และมีผลย้อนหลังครอบคลุมถึงทุกโรงเรียน 

และ3.รัฐธรรมนูญควรคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงและทำกิจกรรมทางสังคม โดยมีการให้สวัสดิการเบี้ยความพิการ ครอบคลุมมาตรฐานค่าครองชีพตามเกณฑ์เส้นความยากจนโดยเฉลี่ยของประเทศ เพื่ออำนวยต้นทุนให้คนพิการมีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ตราบที่ประเทศไทยยังไม่มีระบบขนส่งสาธารณะที่เอื้อและอาศัยต้นทุกต่ำสำหรับทุกคน

ขณะเดียวกัน ตัวแทนกลุ่ม Allism for Inclusive Society Movemen เห็นด้วยและสนับสนุนข้อเรียกร้องของนิสิตนักศึกษา และแนวร่วมอื่นๆ ที่ตั้งอยู่บนแนวทางประชาธิปไตย เพราะเชื่อว่าการมองเห็นคนทุกคนเท่ากัน และยอมรับความแตกต่างหลากหลาย และการมองว่าเสียงของทุกคนมีคุณค่าจะนำพาประเทศไปสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันได้

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์