ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ราชกิจจา กําหนดลักษณะกาฬโรคแอฟริกาในม้า พ.ศ. 2563

238 7
ราชกิจจา กําหนดลักษณะกาฬโรคแอฟริกาในม้า พ.ศ. 2563

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กําหนดลักษณะการป่วยหรือตายของ ม้า ม้าลาย ลา ล่อ หรืออูฐ เพื่อการป้องกัน และควบคุมโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า พ.ศ. 2563

เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า  ในกรณีที่สัตว์ป่วยหรือตาย โดยไม่รู้สาเหตุ  หรือในหมู่บ้านเดียวกัน  หรือบริเวณใกล้เคียงกันมีสัตว์ป่วยหรือตาย  มีอาการคล้ายคลึงกัน  ในระยะเวลาห่างกันไม่เกินเจ็ดวัน  ให้เจ้าของสัตว์แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่  สารวัตร  หรือสัตวแพทย์  ทราบ เพื่อตรวจสอบโรคระบาดและดําเนินการควบคุมป้องกันโรคระบาด   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  6  และมาตรา  11  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  2558  อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

(ก) ซึม  ไม่กินอาหาร  และหญ้า   

(ข) ตาบวมแดง   

(ค) มีไข้  อุณหภูมิมากกว่า  38.5  องศาเซลเซียส  หรือมากกว่า  101.3  องศาฟาเรนไฮต์ (ง) ตายเฉียบพลันโดยไม่รู้สาเหตุ 

ข้อ 3 เมื่อปรากฏว่ามีม้า  ม้าลาย  ลา  ล่อ  หรืออูฐ  ป่วยหรือตายตามข้อ  2  ให้เจ้าของ

ข้อ ๑ ประกาศนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ 2 ในม้า  ม้าลาย  ลา  ล่อ  หรืออูฐ  มีอาการผิดปกติหรือสงสัยว่าป่วย  โดยปรากฏ อาการอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  สารวัตร  หรือสัตวแพทย์ในพื้นที่ทราบภายในเวลาสิบสองชั่วโมงนับแต่เวลา ที่ทราบว่า  ม้า  ม้าลาย  ลา  ล่อ  หรืออูฐ  ป่วยหรือตาย  โดยถือปฏิบัติตามหมวด  2  การแจ้งและ การดําเนินการตามประกาศกรมปศุสัตว์  เรื่อง  การแจ้งและการดําเนินการกับสัตว์ป่วยหรือตาย  และ การกําหนดชนิด  จํานวน  และลักษณะการป่วยหรือตายของสัตว์  พ.ศ.  2558 

ประกาศ  ณ  วันที่  22  เมษายน  พ.ศ.  2563 

สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ 


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend