ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ราชกิจจาฯ อนุญาตให้ต่างด้าวบางจำพวกอยู่ราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ

1.13K 27
ราชกิจจาฯ อนุญาตให้ต่างด้าวบางจำพวกอยู่ราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ

เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ ๒) ขยายเวลาให้คนต่างด้าวที่อยู่ในไทย อยู่ต่อได้ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ มีผล ๑ พฤษภาคม

ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ

(ฉบับที่๒)

ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ขยายระยะเวลาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ และการแจ้งที่พักอาศัย ตามมาตรา ๓๗ (๕) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้แก่คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามประเภทการตรวจลงตรา (รวมทั้งการตรวจลงตรา Visa on Arrival) คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามสิทธิการยกเว้นการตรวจลงตรา (ผ.๓๐/ผผ.๑๔/ผผ.๓๐/ผผ.๙๐) ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคมพ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. 2563 นั้น

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19(Coronavirus Disease 2019(COVID-19)) ยังไม่คลี่คลายลงและดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องในประเทศไทยและในประเทศต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคของโลก เกิดการปิดด่านพรมแดนทั้งทางบก ทางน้้ำ และทางอากาศในหลายประเทศ ประกอบกับตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ๓ การปิดช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรกำหนดให้ปิดช่องทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร โดยปิดช่องทางเข้าออกด่านจุดผ่านแดน หรือจุดผ่อนปรนสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร รวมทั้งมาตรการควบคุมมิให้โรคแพร่ระบาดออกไปในวงกว้างของกระทรวงสาธารณสุข ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของคนต่างด้าวในการเข้ามาหรือกลับออกไปนอกราชอาณาจักร รวมทั้งการอยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวบางจำพวก

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา๕ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๘๗/๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมผู้รักษาการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตำรวจ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคมพุทธศักราช ๒๕๕๗ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้


ข้อ๑ ให้ขยายระยะเวลาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ (รวมทั้งภายใต้พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม) หรือตามประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง ตามข้อ๒ (๑) แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปพลางก่อนตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ๒ ให้ขยายระยะเวลาการแจ้งที่พักอาศัยตามมาตรา ๓๗ (๕) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือตามประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง ตามข้อ๒ (๒)แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ประกาศณ วันที่ ๒๓เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

อ่านประกาศ >> ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ าพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ

อ่านประกาศ >> ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ าพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ ๒)

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend