ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ราชกิจจาฯ ประกาศ การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่

5.40K 15
ราชกิจจาฯ ประกาศ การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่โดยได้ระบุใจความว่า...

ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่องรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคอนาคตใหม่ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยมีคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ จํานวน ๑๗ คน นั้น

บัดนี้ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณี นางสาววิภาพรรณ วงษ์สว่างได้ลาออกจากสมาชิกพรรค และตําแหน่งกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ทําให้ความเป็นกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามข้อบังคับพรรคอนาคตใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๐ (๑) และข้อ ๓๘ (๑) (๒)

นายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

ดังนั้น จึงทําให้คณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่คงเหลือ จํานวน ๑๖ คน ได้แก่

๑. นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค

๒. นางสาวกุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ รองหัวหน้าพรรค ลําดับที่ ๑

๓. นายชํานาญ จันทร์เรือง รองหัวหน้าพรรค ลําดับที่ ๒

๔. พลโท พงศกร รอดชมภู รองหัวหน้าพรรค ลําดับที่ ๓

๕. นายรณวิต หล่อเลิศสุนทร รองหัวหน้าพรรค ลําดับที่ ๔

๖. นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค

๗. นายนิติพัฒน์ แต้มไพโรจน์ เหรัญญิกพรรค

๘. นายไกลก้อง ไวทยการ นายทะเบียนสมาชิกพรรค

๙. นางสาวพรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรค

๑๐. นายสุรชัย ศรีสารคาม กรรมการบริหารพรรค

๑๑. นางสาวเยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ กรรมการบริหารพรรค

๑๒. นายชัน ภักดีศรี กรรมการบริหารพรรค

๑๓. นายเจนวิทย์ ไกรสินธุ์ กรรมการบริหารพรรค

๑๔. นายสุนทร บุญยอด กรรมการบริหารพรรค

๑๕. นางสาวจารุวรรณ ศรัณย์เกตุ กรรมการบริหารพรรค

๑๖. นายนิรามาน สุไลมาน กรรมการบริหารพรรค

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

พันตํารวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา

นายทะเบียนพรรคการเมือง


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend