ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง

1.81K 8
ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง

เมื่อวันที่ 30 พ.ย.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง แต่งตั้งให้ นายไกรเสริม โตทับเที่ยง เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ

ที่ สร ๑๐๗๗/๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง

อนุสนธิคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สร ๘๐๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ได้แต่งตั้งให้ นายไกรเสริม โตทับเที่ยง เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นั้น

เนื่องจาก นายไกรเสริม โตทับเที่ยง ได้ลาออกจากตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงพ้นจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ อำศัยอำนาจ ตามความในมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงแต่งตั้งให้ นายอนุชา บูรพชัยศรี ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๒

ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

อ่านเนื้อต้นฉบับ

************************สามารถกดเข้าดูพระราชกิจจานุเบกษาได้ที่นี่****************************


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend