ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564

ซีพีและซีพีเอฟชูประสบการณ์แก้ปัญหาสิทธิมนุษยชนบนเวทียูเอ็น

64 1
ซีพีและซีพีเอฟชูประสบการณ์แก้ปัญหาสิทธิมนุษยชนบนเวทียูเอ็น

CP และ CPF ชูประสบการณ์การดำเนินงานสิทธิมนุษยชนที่เวทีประชุม UN Forum ตอกย้ำความร่วมมือภาครัฐในการแก้ปัญหาประมงของไทยตามหลักสากล เพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหาและป้องกันการค้ามนุษย์เชิงรุก

ดร. เนติธร ประดิษฐ์สาร รองเลขาธิการสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็คแห่งประเทศไทย (GCNT) และผู้แทนเครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมกับนายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นผู้แทนบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และบทบาทของซีพีเอฟกับการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อยกระดับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนในอุตสาหกรรมประมงไทยที่งานประชุมประจำปีขององค์การสหประชาชาติ ว่าด้วยเรื่อง ภาคธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน(2019 UN Forum on Business and Human Rights) หัวข้อเรื่อง Multi stakeholdersinitiatives promoted by States to drive business respect for human rights -effectiveness and lessons learned จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ สำนักงานสหประชาชาติ นครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิสการประชุม Multi stakeholders initiativespromoted by States to drive business respect for human rights - effectivenessand lessons learned เป็นการประชุมว่าด้วยความสำคัญของการร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆในการส่งเสริมการคุ้มครองและเสริมสร้างความรับผิดชอบในการเคารพสิทธิมนุษยชน โดย CPFได้ร่วมก่อตั้งกลุ่มSeafood Task Force เพื่อแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายละเมิดสิทธิมนุษยชนและพัฒนาความยั่งยืนในอุตสาหกรรมประมงไทยซึ่งมีผลงานโดดเด่นช่วยให้สหภาพยุโรปประกาศปลดใบเหลืองของภาคประมงไทย โดย CPF ย้ำว่าบริษัทไม่ได้เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมประมงโดยตรงแต่ด้วยความเป็นผู้นำในด้านธุรกิจเกษตร-อาหารและความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน CPF จึงร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่ม SeafoodTask Force ตั้งแต่ก่อตั้งนายวุฒิชัย กล่าวว่า ความสำเร็จของกลุ่ม SeafoodTask Force ประกอบด้วย 3ปัจจัยสำคัญ ได้แก่ 1. ความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้เสียต่างๆทั้งผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ลูกค้า ห้างค้าปลีกในต่างประเทศ ภาคประชาสังคมตลอดจนภาครัฐ มาร่วมกันหาทางออก โดยเฉพาะภาคเอกชนมีบทบาทสำคัญช่วยสนับสนุนการดำเนินงานภาครัฐอาทิ การร่วมมือกับกรมประมงของไทยใช้เครื่องติดตามเรือ (Vessel MonitoringSystem - VMS) บนเรือประมง การจัดตั้งศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา (Fishermen Life Enhancement Center หรือศูนย์ FLEC) ที่จ.สงขลาโดย CPF ร่วมกับองค์การสะพานปลากระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา เพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหาและป้องกันการค้ามนุษย์เชิงรุกและช่วยยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของแรงงานประมง และครอบครัวแบบครบวงจร2. การดำเนินงานที่สอดคล้องกันของหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทานทำให้ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนและเกิดการประสานเชิงนโยบายอย่างแท้จริง และ 3. การขยายผลการดำเนินงานของกลุ่ม SeafoodTask Force ซึ่งถือกำเนิดจากShrimp Task Force และขยายขอบเขตการดำเนินงานให้ครอบคลุมอุตสาหกรรมประมงโดยรวมปัจจุบันมีสมาชิกจากทุกภาคส่วนกว่า 50 องค์กรและจะขยายรูปแบบการดำเนินงานในลักษณะนี้ไปยังประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียนอาทิ เวียดนามทั้งนี้ สมาชิกคณะทำงานสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในฐานะประธานการประชุม ได้กล่าวชื่นชมความตั้งใจจริงของ CP-CPF และของประเทศไทยพร้อมยกเป็นแบบอย่างให้กับอุตสาหกรรมอื่นๆในการส่งเสริมการบูรณาการของทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสิทธิมนุษยชนของสังคมโลกด้วย


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์