ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2564

กกบ.ไม่เลื่อนบังคับใช้มาตรฐานบัญชีTAS 32

39 0
กกบ.ไม่เลื่อนบังคับใช้มาตรฐานบัญชีTAS 32

กกบ. ยันไม่เลื่อนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (TAS 32) แต่ผ่อนผันให้คงแสดงรายการ "หุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน หรือ Perpetual Bond" เป็นส่วนหนึ่งของทุนต่อไปได้ไม่เกิน 3 ปี ขณะเดียวกัน ต้องเร่งบริหารจัดการหุ้นดังกล่าวให้ตรงตามมาตรฐานการบัญชีโดยเร็ว เชื่อ!! ส่งผลดีต่อการจัดอันดับความน่าเชื่อถือภาคธุรกิจ และสามารถระดมทุนได้ง่ายขึ้น

นายบุณยฤทธิ์กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติสำคัญคือ ผ่อนผันให้บริษัทที่ออกหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน (Perpetual Bond) ที่มีการเสนอขายและได้รับชำระค่าหุ้นกู้นั้นก่อนวันที่31 ธันวาคม 2562 แสดงรายการเป็นส่วนหนึ่งของทุนต่อไปได้อีกไม่เกิน 3 ปีนับจากวันที่ 1 มกราคม 2563 สำหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (TAS 32) เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงินยังคงบังคับใช้ตามกำหนดเวลาเดิม คือ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไปโดยมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จะให้ข้อกำหนดเกี่ยวกับการแสดงรายการในงบการเงินของ กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ทั้งหมดสำหรับกรณีที่กิจการมีการออกหุ้นกู้ซึ่งถือเป็น เครื่องมือทางการเงิน ชนิดหนึ่งนั้น TAS 32 กำหนดให้กิจการผู้ออก หุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน ต้องแสดงเป็น หนี้สิน หรือ ทุน ขึ้นอยู่กับภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายชำระในอนาคตตัวอย่างเช่น แสดงเป็น หนี้สินหากเป็นหุ้นกู้ฯที่กิจการต้องจ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก่อนการชำระบัญชีหรือก่อนเลิกกิจการและแสดงเป็น ทุนหากเป็นหุ้นกู้ฯที่กิจการชำระคืนเมื่อเลิกกิจการ เป็นต้น   ปัจจุบันมีบริษัทออก หุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน ซึ่งมีข้อกำหนดที่อาจจะตีความได้ว่าผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิได้รับชำระคืนก่อนการชำระบัญชีหรือได้รับชำระคืนก่อนเลิกกิจการโดยมาตรฐานการบัญชีปัจจุบันบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ดังกล่าวสามารถแสดงรายการในงบการเงินเป็นทุน ได้ อย่างไรก็ตามเมื่อ TAS 32 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2563บริษัทต้องจัดประเภทรายการใหม่เป็น หนี้สิน ในงบการเงินทันทีเนื่องจากไม่เข้าลักษณะการแสดงรายการเป็น ทุน ตาม TAS 32 อีกต่อไปสถานการณ์ดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ทันที คือทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) เพิ่มสูงขึ้นผู้ออกหุ้นกู้อาจผิดเงื่อนไขทางการเงิน (Financial Covenant) จนอาจถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ (CreditRating) ส่งผลให้การระดมทุนทำได้ยากขึ้นและอาจประสบปัญหากระแสเงินสดในอนาคต                 คณะกรรมการกกบ.เล็งเห็นถึงผลกระทบข้างต้นจึงมีมติให้ออกแนวทางปฏิบัติสำหรับช่วงเปลี่ยนผ่านมาตรฐานการบัญชีโดยผ่อนผันให้บริษัทที่ออกหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน หรือ Perpetual  Bond ที่มีการเสนอขายและได้รับชำระค่าหุ้นกู้ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2562อาจเลือกแสดงรายการเป็นส่วนหนึ่งของ ทุน ต่อไปอีกได้แต่ไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ 1 มกราคม 2563เพื่อให้บริษัทผู้ออกหุ้นกู้มีเวลาเพียงพอสำหรับการบริหารจัดการที่จำเป็น เช่นการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิฯการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดและออกหุ้นกู้ใหม่ทดแทน เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทที่เลือกแสดงรายการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ ทุน ต้องเปิดเผยเหตุผลที่เลือกแสดงรายการเป็นส่วนหนึ่งของทุน และผลกระทบต่อทุกรายการในงบการเงินหากต้องแสดงรายการดังกล่าวเป็นหนี้สินในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  "กกบ.คาดหวังว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยจะใช้เต็มรูปแบบในอนาคตอันใกล้นี้เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ หรือ IFRS: International Financial Reporting Standards ที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินเป็นมาตรฐานเดียวกันกับอีก140 ประเทศทั่วโลกเป็นการยกระดับมาตรฐานการจัดทำรายงานทางการเงินของไทยและส่งเสริมให้รายงานทางการเงินของไทยมีความน่าเชื่อถือโปร่งใสในสายตาของนักลงทุนมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ไทยเป็นประเทศที่น่าเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจเศรษฐกิจของประเทศเติบโตไปข้างหน้าอย่างมั่นคง รองรับการเปิดการค้าเสรีของโลก"ปลัดก.พณ.กล่าวทิ้งท้าย


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์