ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563.

สพฐ.ร่วมมือมูลนิธิไทยรัฐ ยกระดับคุณภาพโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคใต้

543 19
สพฐ.ร่วมมือมูลนิธิไทยรัฐ ยกระดับคุณภาพโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคใต้

" วันที่ 29 ตุลาคม 2562 ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสำนักงานคณะการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายให้เพิ่มคุณภาพการศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา โดยมอบหมายให้ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.นำทีมโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคใต้ "

วิเคราะห์หาสาเหตุ จากผลคะแนน O-NET รายหน่วยการเรียนในแต่ละรายวิชาโดยพัฒนาคะแนน 3 ปี ย้อนหลัง หาปัญหาการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหน่วยการเรียนที่คะแนน O-NET.ไม่ดี ตลอด 3 ปี เพื่อช่วยครู ในการพัฒนานักเรียน และค้นหาครูเก่งในเครือข่ายเดียวกันที่มีเทคนิคการสอนที่ดี วิชาการเข้มแข็งในพื้นที่ นอกจากนี้ยังสร้างแรงบันดาลใจ ให้ช่วยกันยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (O-NET) และสร้างเครือข่าย ณโรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ แอนด์รีสอร์ท  

การดำเนินการครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง สพฐ. และมูลนิธิไทยรัฐ โดยนำร่องในโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคใต้ จำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่..

-โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 10 (บ้านใหม่) สพป.นราธิวาส เขต 1


-โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 89(บ้านโคกสยา) สพป.นราธิวาส เขต 2

-โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24 (บาโงยบาแด)  สพป.ยะลา เขต 1

-โรงเรียนไทยรัฐวิทยา7 (ชุมชนบ้านคีรีวง) สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 

-โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวหิน)  สพป.สงขลา เขต 1 

-โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 (ชุมชนบ้านต้นไผ่) สพป.ปัตตานี เขต 2  

-โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ ) สพป.ระนอง 

-โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) สพป.ระนอง. 

-โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29 (กระทู้) สพป.ภูเก็ต  

-โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 53 (บ้านคลองขนาน) สพป.กระบี่ 

นอกจากนี้ ยังมีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) สพป.สตูล เข้าร่วมสังเกต ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการ ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น 50 คน  วิทยากรในการสร้างแรงบันดาลใจ ชวนคิด ชวนทำ ได้รับเกียรติจาก ดร.ทนง โชติสรยุทธ์ ประธานกรรมการบริหารและผู้อำนวยการโรงเรียนเพลินพัฒนา มาจุดประกายแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพและยกระดับ O-NET ให้ก้าวกระโดดภายใต้ทรัพยากรที่จำกัด ปีการศึกษา 2562 โดยใช้แนวคิด 7 ข้อ ดังนี้  

1)การใช้ยุทธศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการศึกษาจึงจะก้าวกระโดดไปสู่เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม

2)การแก้ปัญหาประเทศระยะยาวกับการปัญหาการศึกษาต้องเป็นเรื่องเดียวกัน ต้องมีเนื้อหาหลักสูตรและกิจกรรมที่สร้างคุณภาพและมีศักยภาพเพิ่มขีดความสามารถในศตวรรษที่ ๒๑ ให้กับเด็ก

3)ทุกเป้าหมายที่ต้องการให้เกิด ต้องมีกรอบแนวคิด หลักสูตร กิจกรรม กระบวนการเรียนรู้ และการประเมินผล ต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน จะใช้กระบวนการอย่างไร และต้องรู้ว่าผลของเป้าหมายเกิดขึ้นหรือยัง  

4)เปลี่ยนวิธีคิด ต้องใช้กระบวนการที่ต่างจากเดิม ภายใต้เงื่อนไขต้องไม่มีภาระงานเพิ่ม ไม่ใช้เวลาเพิ่ม กระบวนการใหม่ต้องสร้างให้เกิดแรงจูงใจให้เกิดการ "เปลี่ยน" 

5) Massive Scalable Process กระบวนการทำต้องทำให้เกิดผลในจำนวนมาก  

6) Best Practices โดยหาพื้นที่บริบทคล้ายกับบริบทของตนเอง ไปศึกษาและถอดเป็นกระบวนการนำมาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของตนเอง            7)เปลี่ยนผลการประเมินให้เป็นการประเมิน "สมรรถนะ" เพื่อให้คิดเป็น ทำเป็น ซึ่งทั้งหมดสามารถแก้ไขได้โดยกระบวนการ 3 อย่าง คือ ศาสตร์แห่งการเรียนรู้ ศาสตร์แห่งสมอง ให้เด็กเรียนรู้ด้วยความเข้าใจไม่ใช่การท่องจำ และศาสตร์แห่งการบริหารจัดการ เป็นการออกแบบระบบนิเวศที่อยู่รอบๆตัวเด็ก เช่นการกำหนด ระเบียบ เงื่อนไข กติกา ข้อตกลงร่วมกัน เพื่อให้ครูนำไปจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา O-NET ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาให้ก้าวกระโดด ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 ความสามารถในการสื่อสาร การคิดการแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี ความสามารถที่จะบูรณาการความรู้กับการเรียนรู้และทักษะชีวิต

สิ่งที่ได้จากการประชุมในครั้งนี้ 

-หน่วยการเรียนรู้ที่ผล O-NET ไม่ดี 3 ปีย้อนหลัง ทุกรายวิชา

-กรอบแนวคิด กิจกรรม กระบวนการเรียนรู้และการประเมินผลที่สามารถปฏิบัติได้จริง ไม่เพิ่มภาระ ผลลงสู่ตัวผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรมในการพัฒนาคุณภาพศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและเห็นเส้นทางในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นได้จริง 

สิ่งที่ดำเนินการต่อไป 

1.สื่อการเรียนการสอนจากเครือข่ายที่มีเทคนิคการสอนแต่ละหน่วยการเรียนที่ดีโดยใช้กระบวนการ PLC  

2.กระบวนการ Best Practices ที่บริบทคล้ายกับบริบทของตนเอง นำมาปรับใช้ 

3.การเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาหลักประเมินสมรรถนะผู้เรียนให้มีทักษะการคิด พร้อมทั้งส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

ทั้งหมดเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มจากการลงมือเพื่อเปลี่ยนกระบวนการทั้งระบบเพื่อให้ นักเรียน ครู ผู้บริหารยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้วยความท้าทายและมีความสุข

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์