ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564

"ประวิตร" ดันกฎหมายป่าชุมชน ตั้งเป้า 5 ปี ตั้งป่าชุมชน 15,000 แห่ง

34 5
ประวิตร ดันกฎหมายป่าชุมชน ตั้งเป้า 5 ปี ตั้งป่าชุมชน 15,000 แห่ง

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ครั้งที่ 1 ที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาแผนการออกกฎหมายอนุบัญญัติ เพื่อเร่งขับเคลื่อนดำเนินการใช้พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562

ในการส่งเสริมสิทธิชุมชนในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการป่าที่อยู่ใกล้ชุมชน วางเป้าหมาย 5 ปี ให้มีการจัดตั้งป่าชุมชน 15,000 ป่าชุมชน 

โดยมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 18,000 หมู่บ้าน และจะมีพื้นที่ป่าที่อยู่ในความดูแลของคณะกรรมการป่าชุมชนเพิ่มขึ้นถึง 10 ล้านไร่ ภายใต้การดำเนินการตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการออกแผนกฎหมายอนุบัญญัติ ประกอบด้วย กฎกระทรวง 2 ฉบับ ระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 17 ฉบับ และประกาศคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 1 ฉบับ อาทิ กฎกระทรวงกำหนดพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ / กฎกระทรวงกำหนดไม้ทรงคุณค่า / ระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนว่าด้วยหลักเกณฑ์กำหนดการปกครองดูแลบำรุงรักษาใช้ประโยชน์จากไม้และใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชุมชน / ระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนว่าด้วยการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการจัดการป่าชุมชนในจังหวัดและการจัดทำรายงาน รวมถึงเห็นชอบการกำหนดหลักเกณฑ์การรับฟังความคิดเห็นของร่างกฎกระทรวงตามที่ฝ่ายเลขาการประชุมเสนอ

สำหรับประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการจัดตั้งป่าชุมชน 

ด้านเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดการเรียนรู้ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในท้องถิ่น การดำรงชีพตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจ ทำให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ของครัวเรือน พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากป่าชุมชนในรูปแบบ วิสาหกิจชุมชน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน 

ด้านสังคม ก่อให้เกิดการรวมกลุ่มทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน หลายชุมชนได้รับประโยชน์จากป่าชุมชน การสร้างความร่วมมือดำเนินกิจกรรมจัดการป่าอันเป็นการทำงานเพื่อส่วนรวม 

ด้านสิ่งแวดล้อม ทำให้พื้นที่ป่าชุมชนได้รับการดูแลรักษา ช่วยลดการคุกคามพื้นที่ป่า รวมทั้งช่วยฟื้นฟูสภาพป่าให้ดีขึ้น ตลอดจนทำให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ

พลเอก ประวิตร กล่าวว่า ประชาชนสามารถได้ประโยชน์จาก พ.ร.บ.ฉบับนี้ ที่จะช่วยปลดล็อคให้ประชาชนสามารถทำมาหากินในป่าชุมชนได้

สำหรับกฎหมายป่าชุมชน เป็นกฎหมายที่ประชาชนรอคอยมานานกว่า 28 ปี รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีนโยบายที่จะรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยกำหนดให้มีการขยายป่าชุมชนเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งปฏิรูปเร่งรัดการออกกฎหมายป่าชุมชน


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend