ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564

โพลเผย ปชช.ส่วนใหญ่ ค่อนข้างเชื่อมั่น! ในการป้องกันน้ำท่วมของ กทม.

845 10
โพลเผย ปชช.ส่วนใหญ่ ค่อนข้างเชื่อมั่น! ในการป้องกันน้ำท่วมของ กทม.

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง "น้ำจะท่วมกรุงเทพฯ หรือไม่" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 16 17 กันยายน 2562

จากประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร กระจายทุกระดับการศึกษาและอาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,273 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับความกังวลว่าจะเกิดน้ำท่วมกรุงเทพฯ หรือไม่ การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่าง โดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ "นิด้าโพล" สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธี การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95.0

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความกังวลต่อการเกิดน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 42.81 ระบุว่า ไม่มีความกังวลเลย รองลงมา ร้อยละ 24.67 ระบุว่า ไม่ค่อยมีความกังวล ร้อยละ 23.72 ระบุว่า ค่อนข้างมีความกังวล และร้อยละ 8.80 ระบุว่า มีความกังวลมาก

ด้านความเชื่อมั่นต่อกรุงเทพมหานครในการป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพฯ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 33.15 ระบุว่า ค่อนข้างมีความเชื่อมั่น รองลงมา ร้อยละ 27.65 ระบุว่า ไม่ค่อยมีความเชื่อมั่น ร้อยละ 20.03 ระบุว่า มีความเชื่อมั่นมาก ร้อยละ 19.01 ระบุว่า ไม่มีความเชื่อมั่นเลย และร้อยละ 0.16 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ท้ายที่สุด เมื่อถามถึงความรู้สึกของประชาชนต่อกรณีที่สื่อญี่ปุ่นอ้างรายงานของ JICA ว่าพื้นที่ 40% ของกรุงเทพมหานครจะจมบาดาลในปี 2573 พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 38.57 ระบุว่า รู้สึกเฉย ๆ รองลงมา ร้อยละ 23.72 ระบุว่า ภาครัฐควรเริ่มวางแผนป้องกันได้แล้ว ร้อยละ 21.52 ระบุว่า รู้สึกกังวล ร้อยละ 20.42 ระบุว่า ไม่เชื่อในรายงานนี้ ร้อยละ 11.70 ระบุว่า อีกตั้งหลายปี ไว้ใกล้ ๆ ปี 2573 ค่อยสนใจ ร้อยละ 6.76 ระบุว่า มั่นใจว่าภาครัฐจะเอาอยู่ ร้อยละ 4.24 ระบุว่า มีแผนจะย้ายไปอยู่ที่อื่นหากปี 2573 กรุงเทพฯ จะจมบาดาลจริง ร้อยละ 2.99 ระบุว่า รัฐควรสร้างเขื่อนล้อมกรุงเทพฯ และร้อยละ 2.91 ระบุว่า ประเทศไทยควรย้ายเมืองหลวง    

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 100.00 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ ตัวอย่างร้อยละ 47.29 เป็นเพศชาย และร้อยละ 52.71 เป็นเพศหญิง ตัวอย่างร้อยละ 6.91 มีอายุไม่เกิน 25 ปี ร้อยละ 13.36 มีอายุ 26 35 ปี ร้อยละ 18.30 มีอายุ 36 45 ปี ร้อยละ 33.62 มีอายุ 46 59 ปี และร้อยละ 27.81 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

ตัวอย่างร้อยละ 92.54 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 5.50 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 1.41 นับถือศาสนาคริสต์ และอื่น ๆ และร้อยละ 0.55 ไม่ระบุศาสนา ตัวอย่างร้อยละ 31.50 สถานภาพโสด ร้อยละ 62.53 สมรสแล้ว ร้อยละ 5.26 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ และร้อยละ 0.71 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส

ตัวอย่างร้อยละ 15.40 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 22.46 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 8.56 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 40.38 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 12.18 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 1.02 ไม่ระบุการศึกษา

ตัวอย่างร้อยละ 10.21 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 25.30 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 24.90 ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 0.55 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 7.46 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 27.49 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน ร้อยละ 2.91 เป็นนักเรียน/นักศึกษา และร้อยละ 1.18 ไม่ระบุอาชีพ

ตัวอย่างร้อยละ 25.22 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 5.11 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 20.74 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 20,000 บาท ร้อยละ 16.26 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 30,000 บาท ร้อยละ 9.03 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001   40,000 บาท ร้อยละ 14.45 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 9.19 ไม่ระบุรายได้


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend