ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ผู้ตรวจการแผ่นดินปั้นแรงงานมีฝีมือทั่วประเทศ

710 11

ผู้ตรวจการแผ่นดินจับมือ4กระทรวงหลัก กระทรวงมหาดไทย / กระทรวงศึกษาธิการ / กระทรวงแรงงานและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สำหรับโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานมีฝีมือและมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น

ผู้ตรวจการแผ่นดิน สมศักดิ์ สุวรรณสุจริต บอกถึงข้อมูลของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงศึกษาธิการพบว่าในแต่ละปีมีนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ(ม.3) เฉลี่ยปีละ 80,000-100,000 คน โดยเฉพาะปีการศึกษา 2561 มีจำนวนสูงถึง 147,644 คน ซึ่งหลังจบการศึกษาภาคบังคับนักเรียนกลุ่มนี้จะเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะ แรงงานไร้ฝีมือ เพราะครอบครัวที่ยากจนทำให้ไม่สามารถเรียนต่อได้หรือเสริมทักษะอาชีพของตนเอง ทำให้ได้ค่าจ้างรายวันเพียงค่าแรงขั้นต่ำเท่านั้น 

จึงทำให้ผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนดำเนินโครงการนำร่อง โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวมีทักษะอาชีพที่เพิ่มมากขึ้น ที่จะทำให้มีรายได้ค่าจ้างงขึ้นเป็น 350 - 500 บาทแต่วัน มากกว่าอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำเพื่อที่จะได้ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและกลายเป็นแรงงานที่มีฝีมือในอนาคต. 

นอกจากนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินยังได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)กับปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อธิบดีกรมการจัดหางาน และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการของหน่วยงานในสังกัดในระดับจังหวัด และการประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้องจาก 76 จังหวัดทั่วประเทศ กว่า 600 คน เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อน "โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3)" ไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศ สำหรับนักเรียนที่จะจบการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป และในเดือนพฤศจิกายนนี้ สถานศึกษาในระดับจังหวัดทั่วประเทศจะเริ่มสำรวจเด็กกลุ่มเป้าหมายและชี้แจงโครงการแก่ครูแนะแนว ถือเป็นการขับเคลื่อนในระดับต้นน้ำ เข้าสู่ระดับกลางน้ำ นำนักเรียนฝึกอบรมและศึกษาดูงาน จนถึงระดัยปลายน้ำ จัดหางาน สร้างอาชีพสู่ตลาดแรงงานต่อไป


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend