ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562

กรมทรัพย์สินทางปัญญาแนะสร้างจุดแข็งพัฒนาพลังงานทดแทน

438 1
กรมทรัพย์สินทางปัญญาแนะสร้างจุดแข็งพัฒนาพลังงานทดแทน

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จัดสัมมนา เรื่อง "การวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีพลังงานทดแทน เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน" Tech Insight : 1 Renewable Energy Technology Trend Analysis for Sustainable Future ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา โดยเชิญกูรูด้านพลังงานทดแทนของประเทศที่มีประสบการณ์เฉพาะด้านมาให้ข้อมูลและแชร์ประสบการณ์ พร้อมชี้ทิศทางแนวโน้มธุรกิจด้านพลังงานทดแทนในปัจจุบันในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs นักประดิษฐ์ นักวิจัย และประชาชนที่สนใจกว่า 200 ราย

รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา วันเพ็ญ นิโครวนจำรัส เปิดเผยว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย โดยเฉพาะพลังงานทดแทนจากพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพในอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพซึ่งอยู่ใน 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ซึ่งประเทศไทยสามารถพัฒนาพลังงานทดแทนให้เป็นพลังงานหลักของประเทศ เพื่อทดแทนการนำเข้าน้ำมันได้ในอนาคต เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ ด้วยการสนับสนุนการผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในประเทศ เพื่อการวิจัยพัฒนาส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนของไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดสากล โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนในรูปของพลังงานไฟฟ้า ความร้อน และเชื้อเพลิงชีวภาพเป็นร้อยละ 30 ของการพลังงานทดแทนทั้งหมดจากปัจจุบันอยู่ที่ ร้อยละ 18 ซึ่งจากสถิติการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรด้านพลังงานทดแทนในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2008 2018 มีจำนวน 996 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 1.6 จากคำขอรับสิทธิบัตรทั่วโลก ที่ปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 59,903 ฉบับ และมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสัญญาณที่กระตุ้นให้คนไทยเกิดความตื่นตัวและให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนให้เพิ่มมากขึ้น

สำหรับงานสัมมนา เรื่อง "การวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีพลังงานทดแทน เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน" Tech Insight : 1 Renewable Energy Technology Trend Analysis for Sustainable Future ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ (1) ดร. จิราพร ศิริคำ ผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (2) นายอภิชาติ คงแป้น วิศวกร ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (3) นายวีระเวช อรธนาลัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทลเล็คชวล ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด เพื่อเป็นการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนของไทย เพื่อให้ได้เทคนิคที่สำคัญและจำเป็นในการสร้างความได้เปรียบในการประกอบธุรกิจ รู้เท่าทัน และสามารถแข่งขันในในตลาดสากลได้ เพื่อเป็นการยกระดับขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไทย

นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจำรัส กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญาให้ความสำคัญกับการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการเชื่อมโยงงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด กรมทรัพย์สินทางปัญญา โดย IP IDE Center พร้อมให้บริการคำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมอย่างครบวงจรแก่ SMEs เพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้า มารับบริการของศูนย์ IP IDE ได้ที่ ชั้น 4 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ โทรศัพท์ 02-547-5026 หรือสายด่วน 1368

"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
แชร์